BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 519221

Data: 28 kwietnia 2004 r.
Nr uchwały: XXII/142/2004
Dotyczy: przekształcenia Bursy Szkolnej nr 1 z siedzibą w Inowrocławiu z jednostki budżetowej w zakład budżetowy
Uchwała Nr XXII/142/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 28 kwietnia 2004 r.


w sprawie przekształcenia Bursy Szkolnej nr 1 z siedzibą w Inowrocławiu z jednostki budżetowej w zakład budżetowy.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. "i" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568), art. 59 ust. 6, art. 79 ust. 1 - ust. 1 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz.496, z 1997 r. Nr 28, poz.153 i Nr 141, poz.943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz.136, Nr 19, poz.239, Nr 48, poz.550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr III, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1185 Nr 200, poz. 1683 z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz.1176, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966) art. 18 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 oraz art.19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874 i Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Z dniem 1lipca 2004 r. przekształcić Bursę Szkolną nr 1 z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Narutowicza 34 z jednostki budżetowej w zakład budżetowy o nazwie Bursa Szkolna nr 1 - Zakład Budżetowy z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Narutowicza 34.

§2


Wyposażyć zakład budżetowy, o którym mowa w §1 w majątek będący dotychczas w dyspozycji jednostki budżetowej, o którym mowa w §1.

§3


Statut zakładu budżetowego o nazwie Bursa Szkolna nr 1 w Inowrocławiu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§4


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Zmiana formy organizacyjno - prawnej Bursy Nr 1 z jednostki budżetowej w zakład budżetowy ma na celu racjonalizację sposobu zarządzania i finansowania palcówki. Zakład budżetowy otrzymuje dofinansowanie w wysokości 50% swoich wydatków. Pozostała część pochodzić musi z innych źródeł w tym dochodów własnych. W chwili obecnej organ prowadzący dofinansowuje bursy i internaty w wysokości 50% - 70% ponad przyznaną subwencję na daną placówkę. Należy zaznaczyć, że zmiana formy organizacyjnej nie spowoduje ograniczenia dostępności uczniów do korzystania z Bursy.
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit: "i" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) do wyłącznej kompetencji Rady Powiatu należy m. in. tworzenie, przekształcanie i likwidacja jednostek organizacyjnych oraz wyposażenie ich w majątek.
W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały staje się zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.142.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 724KB
  Data dodania: piątek, 28 maja 2004, godz. 12:35
  Typ MIME: application/pdf