BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 519119

Data: 26 marca 2003 r.
Nr uchwały: VIII/49/2003
Dotyczy: zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003
Uchwała Nr VIII/49/2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 26 marca 2003 r.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558 Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§ 1


Dokonać zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2003 r. przyjętym Uchwałą Nr VI/38/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 19 lutego 2003 r.( z późn. zm.) w sposób następujący:

1. w dochodach budżetowych:

- w § 1 pkt.1 "Dochody" kwotę "76.436.147,- zł" zastąpić kwotą "76.535.045,- zł"
- w § 1 pkt.2 lit.b "dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu" kwotę "14.327.800,- zł" zastąpić kwotą "14.409.498,- zł"

2. w wydatkach budżetowych:
- w § 2 pkt.1 "Wydatki" kwotę "76.436.147,- zł" zastąpić kwotą "76.535.045,- zł"
- w § 2 pkt2 ppkt.1 "wydatki bieżące" kwotę "74.936.147,- zł" zastąpić kwotą "75.000.445,- zł"
- w § 2 pkt2 ppkt.1 lit.a "wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń" kwotę "49.881.704,- zł" zastąpić kwotą "49.877.804,- zł"
- w § 2 pkt2 ppkt.2 "wydatki majątkowe" kwotę "1.500.000,- zł" zastąpić kwotą "1.534.600,- zł"
- w § 2 pkt2 ppkt.2 lit.a "wydatki inwestycyjne" kwotę "1.500.000,- zł" zastąpić kwotą "1.534.600,- zł"

§2


Dokonać zmian w planie przychodów i wydatków:

1. Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poprzez przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami na łączną kwotę 5.000,- zł,

2. Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym poprzez przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami na łączną kwotę 128.000,- zł.

§3


1. Zmiany w planach dochodów i wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały,

2. Zmiany w planie wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§4


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula IwickaUzasadnienie do Uchwały Nr VIII/49/2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 26 marca 2003 r.


Zarząd Powiatu w Inowrocławiu występuje z inicjatywą uchwałodawczą dot. zmian budżetu na 2003 r. i tak:

I. DOCHODY I WYDATKI

1. W związku z przyznaniem przez Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. Filia w Inowrocławiu funduszu prewencyjnego w wysokości 15.700,- zł dokonano zwiększenia o ww. kwotę planowanych dochodów w § 270 "Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł", rozdziale 75020 "Starostwa powiatowe", dziale 750 "Administracja publiczna".

O ww. kwotę zwiększono planowane wydatki w dziale i rozdziale jw. z przeznaczeniem na remont pomieszczeń kasy Starostwa Powiatowego oraz kupno komputera.

2. Na skutek podpisanego porozumienia z Województwem Kujawsko - Pomorskim w sprawie przyznania stypendium uczniowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Inowrocławiu dokonano zwiększenia o kwotę 1.500,- zł planowanych dochodów w § 233 "Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego", rozdziale 85415 "Pomoc materialna dla uczniów", dziale 854 "Edukacyjna Opieka Wychowawcza.

O ww. kwotę zwiększono planowane wydatki w dziale i rozdziale jw.

3. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 lutego 2003 r. Nr WFB.I- 3011/11/2003 dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 81.698,- zł w § 213 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu", rozdziale 85301 "Placówki opiekuńczo - wychowawcze", dziale 853 "Opieka społeczna" z przeznaczeniem na kontynuowanie nauki oraz usamodzielnienia wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze.
Po stronie wydatków o ww. kwotę zwiększa się § 3110 "Świadczenia społeczne" w dziale i rozdziale jw.

4. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dokonano przeniesienia planowanych dochodów w dziale 853 "Opieka społeczna", rozdziale 85302 "Domy pomocy społecznej" poprzez zmniejszenie o kwotę 700,- zł § 242 "Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego oraz części zysku gospodarstwa pomocniczego" a utworzenie na ww. kwotę § 238 "Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego".

5. Dokonano uruchomienia rezerwy ogółnej w kwocie 33.500,- zł z przeznaczeniem na:
a) pokrycie kosztów działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej
(zadanie powiatu z zakresu pomocy społecznej) działającego przy Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu 23.500,- zł
b) dotację dla Miasta Inowrocławia na dofinansowanie organizacji VIII Forum Ratownictwa 10.000,- zł

4. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu celem:
a) zabezpieczenia środków na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dokonano przeniesień planowanych wydatków w ramach § 4040 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne" między działami i rozdziałami w sposób następujący:

- dział 801 "Oświata i wychowanie" planowane wydatki zmniejszono o 596,- zł z tego:
- rozdział 80102 "Szkoły podstawowe specjalne" zwiększono o + 11.532,- zł
- rozdział 80111 "Gimnazja specjalne" zmniejszono o - 1.000,- zł
- rozdział 80120 "Licea ogólnokształcące" zwiększono o + 1.274,- zł
- rozdział 80130 "Szkoły zawodowe" zmniejszono o - 11.304,- zł
- rozdział 80134 "Szkoły zawodowe specjalne" zmniejszono o - 1.098,- zł
- dział 854 "Edukacyjna opieka społeczna" planowane wydatki zwiększono o 596,- zł
z tego:
- rozdział 85401 "Świetlice szkolne" zwiększono o + 500,- zł
- rozdział 85410 "Internaty i bursy szkolne" zwiększono o + 96,- zł

b) zabezpieczenia środków na utworzone Gimnazjum dla Dorosłych przy Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego w Inowrocławiu dokonano przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami poprzez zmniejszenie planowanych wydatków w rozdziale 80130 "Szkoły zawodowe" o łączną kwotę 39.775,- zł
z czego:
- § 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników" o 33.055,- zł
- § 4110 "Składki na ubezpieczenia społeczne" o 5.910,- zł
- § 4120 "Składki na Fundusz Pracy" o 810,- zł
a utworzenie rozdziału 80110 "Gimnazja", w kwocie i paragrafach jw.

5. Przeniesień planowanych wydatków między paragrafami dokonano również w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu
-rozdział 75020 "Starostwa powiatowe" poprzez zmniejszenie o kwotę 27.000,- zł poz. "Zakup usług remontowych" a zwiększenie poz. "Pozostałe wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" o 2.000,- zł, "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" o 20.000,- zł i "Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych" o 5.000,- zł. Powyższe spowodowane zostało koniecznością uregulowania podatku od nieruchomości za budynek po byłym Domu Dziecka w Orłowie, dokonania modernizacji węzła centralnego ogrzewania oraz zakupu komputera,
-rozdział 75045 "Komisje poborowe" poprzez zmniejszenie poz. "Różne wydatki na rzecz osób fizycznych" o 5.000,- zł , "Wynagrodzenia osobowe pracowników" o 4.000,- zł i "Zakup materiałów i wyposażenia" o 200,- zł a zwiększenie poz. "Składki na Fundusz Pracy" o 100,- zł, "Zakup usług pozostałych" o 4.500,- zł i "Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych" o 4.600,- zł. Ww. zmiany zabezpieczają wydatki związane z umowami zlecenia oraz środki na zakup komputera.

II. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIA TOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ORAZ POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

- Korekty planowanych wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonano celem zabezpieczenia środków na zakup prasy fachowej dla szkół oraz materiałów dotyczących ochrony środowiska.

- Zmiany planowanych wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym spowodowane zostały koniecznością zabezpieczenia środków na podatek VAT, wykonanie mapy numerycznej Miasta Inowrocławia oraz na przelanie po 10% udziałów dla Wojewódzkiego i Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Starosta
Leonard Maciejewski