BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 519109

Data: 28 kwietnia 2004 r.
Nr uchwały: XXII/144/2004
Dotyczy: trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań powiatu, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonania zadań zleconych
Uchwała nr XXII/144/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 28 kwietnia 2004 r.


w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań powiatu, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonania zadań zleconych.

Na podstawie art. 118 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166 poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177) w związku z art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2Q02r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Określone w uchwale zasady i tryb postępowania o udzielenie dotacji stosuje się do udzielania dotacji z budżetu powiatu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań powiatu.

§2


1. O udzielenie dotacji mogą ubiegać się podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność statutową związaną z realizacją zadań powiatu, o których mowa w §1.
2. Oferty powinny być złożone w terminie do dnia 15 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy .
3. W przypadkach szczególnych, wymagających uzasadnienia w formie pisemnej, wniosek t może być złożony po upływie terminu wskazanego w ust.2.
4. Oferty dotyczące realizacji zadań, o których mowa w §1, może również złożyć Zarząd Powiatu w Inowrocławiu podmiotom wymienionym w ust.1.
5. Podmiot przyjmujący ofertę Zarządu Powiatu w Inowrocławiu składa pisemny wniosek o realizację zadania, o którym mowa w §1.

§3


1. Wnioski - oferty podmiotów zainteresowanych powinny zawierać w szczególności:
1) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania,
2) kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania,
3) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych wskazujących na możliwość wykonania zadania,
4) termin i miejsce realizacji zadania,
5) informacje o posiadanych własnych środkach finansowych oraz uzyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania
2. Do wniosku powinien być dołączony statut lub inny dokument organizacyjny lub rejestracyjny podmiotu, z którego wynikają jego zadania statutowe oraz pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli.
3. Wniosek powinien zawierać także poświadczenia z urzędu skarbowego o niezaleganiu podmiotu z zapłatą składek oraz obowiązkowych publicznoprawnych.
4. Wniosek powinien być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione na podstawie aktualnych pełnomocnictw do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu wnioskodawcy.
5. Zarząd Powiatu w Inowrocławiu może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w ustalonym terminie dodatkowych informacji i wyjaśnień lub dokumentów.
6. Niezłożenie wskazanych dokumentów lub niezłożenie wyjaśnień w terminie spowoduje wykluczenie podmiotu z postępowania o udzielenie dotacji w trybie art.118 ustawy o finansach publicznych.

§4


1. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu w Inowrocławiu po zasięgnięciu opinii właściwej komisji Rady Powiatu w Inowrocławiu, uwzględniając w szczególności:
1) znaczenie zadania dla realizacji celów samorządu powiatu,
2) wysokość środków budżetu powiatu przeznaczonych na realizację zadań zleconych podmiotom, o których mowa w §1,
3) ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym relacji do rzeczowego zakresu zadania,
4) ocenę możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę przy uwzględnieniu informacji zawartych we wniosku,
5) analizę wykonania zadań zleconych wnioskodawcy w okresie poprzednim,. z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji.
2. Zarząd Powiatu w Inowrocławiu dokonuje wyboru najkorzystniejszych ofert realizacji zadania, uwzględniając przepisy prawa zamówień publicznych.

§5


Warunkiem zlecenia przez Zarząd Powiatu w Inowrocławiu realizacji zadania jest zawarcie pisemnej umowy z podmiotem wnioskodawcą reprezentowanym przez osoby, o których mowa w §3 ust.2.
Umowa powinna zawierać w szczególności:
1) dokładne oznaczenie stron umowy,
2) szczegółowy zakres rzeczowy realizowanego zadania, termin i miejsce jego realizacji, czasookres realizacji,
3) określenie czasu jego realizacji,
4) wzory dokumentacji umożliwiającej okresową ocenę realizacji zadania, terminy oraz sposób jej przekazywania,
5) zobowiązanie zleceniobiorcy do prowadzenia dokumentacji według wymagań określonych przez zleceniodawcę w sposób umożliwiający ocenę wykonania zadania pod względem rzeczowym, finansowym oraz jakościowym,
6) zobowiązanie zleceniobiorcy do poddania się w każdym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia, kontroli prowadzonej przez zleceniodawcę lub osobę przez niego pisemnie upoważnioną w zakresie objętym umową,
7) określenie wysokości dotacji, jaką zleceniodawca przekaże zleceniobiorcy z tytułu realizacji umowy oraz sposób i termin jej przekazywania,
8) określenie przeznaczenia przychodów uzyskanych przy realizacji zadania przez zleceniobiorcę, których częstotliwości i wysokości nie można było przewidzieć przy ustalaniu wysokości dotacji,
9) ustalenie zasad i terminów oraz formy rozliczeń między stronami umowy,
10) ustalenie trybu i terminu przekazywania zleceniodawcy informacji o zakresie i sposobie realizacji umowy oraz ustalenie zakresu objętego stałym nadzorem zleceniodawcy,
11) warunki wypowiedzenia umowy,
12) szczegółowo określone zasady odpowiedzialności zleceniobiorcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zleconego zadania lub wykorzystywania dotacji na cele inne niż określone w umowie, a w szczególności:
a) terminu zwrotu kwoty dotacji przeznaczonej na inne cele lub wykorzystywanej niezgodnie z przeznaczeniem,
b) wysokości oprocentowania kwoty dotacji, o której mowa w pkt 12 lit. a),
c) terminu zwrotu kwoty dotacji w wypadku niewykonania lub częściowego wykonania zleconego zadania,
d) sposobu i terminu zabezpieczenia realizacji zadania, o ile podmiot zobowiązał się do udzielenia takiego zabezpieczenia we wniosku o dotację,
e) wysokość odsetek z tytułu nieterminowego przekazywania dotacji przez zleceniodawcę lub opóźnienia jej zwrotu przez zleceniobiorcę (o ile odsetki były przedmiotem rokowań).

§6


1. Zarząd Powiatu w Inowrocławiu zobowiązany jest do prowadzenia nadzoru w zakresie wykonywania umów oraz oceny ich realizacji, uwzględniając kryteria efektywności, rzetelności, ciągłości, terminowości oraz jakości ich świadczenia.
2. Nadzór nad wykonywaniem umowy prowadzony jest w sposób określony w umowie, a w szczególności poprzez:
1) analizę okresowej oceny realizacji zadania, sporządzonej przez podmiot realizujący,
2) kontrolę realizacji zadania w trybie określonym w umowie.

§7


1. Rozliczenie wykonania zadania i wykorzystania dotacji z zachowaniem zasady jawności postępowania następuje na podstawie:
1) sprawozdania z wykonania według określonego wzoru ustalonego w załączniku do umowy,
2) kserokopii opisanych rachunków i faktur V AT ( oryginał) dotyczących wydatków zleceniobiorcy faktycznie poniesionych na realizację zadania.
2. Rozliczenie wykonania zadania i wykorzystania dotacji następuje w terminie określonym w umowie.

§8


Sprawy związane z postępowaniem w sprawie przyjmowania wniosków, przyznawaniem i rozliczeniem dotacji z zachowaniem zasady jawności postępowania prowadzi Wydział Budżetowo - Finansowy Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

§9

Traci moc uchwała Nr XV/103/2000 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 5 kwietnia 2000 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.

§10


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§11


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym i Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały podyktowana jest potrzebą dokładnego określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań zleconych podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych. Nadmienić należy, iż zgodnie z art. 23 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874 z późn.zm.) organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego zobowiązane są dostosować uchwały wydane na podstawie art. l 18 ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) do wymagań związanych z wykonywaniem zadań w zakresie określonym w niniejszej ustawie.
Przedmiotowa uchwała będzie miała zastosowanie do udzielania dotacji podmiotom sektora niepublicznego na realizację zadań w zakresie nie uregulowanym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873).
Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowi art. 118 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 z późn.zm.), zgodnie z którym tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania określa w drodze uchwały organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, zapewniając jawność postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczenia.


Starosta
Leonard Maciejewski