BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 520710

Data: 28 kwietnia 2004 r.
Nr uchwały: XXII/146/2004
Dotyczy: zmieniająca Uchwałę nr XXI/140/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego"
Uchwała nr XXII/146/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 28 kwietnia 2004 r.


zmieniająca Uchwałę nr XXI/140/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego".

Na podstawie art. 4, art. 12, pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr. 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz 984, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 )

Rada Powiatu
uchwala co następuje:

§1


Wprowadzić zmiany do "Strategii Rozwoju Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego" będącej załącznikiem do Uchwały nr XXI/140/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego" w ten sposób, że:
na stronie 67 pkt 1.3.4. otrzymuje brzmienie:
"Zorganizować zaplecze (bazę) dla sportów motorowodnych, windsurfingowych i wioślarskich - Kruszwica, Mietlica,
Odpowiedzialność: samorząd gminy, Źródło finansowania: budżet gminy,
Partnerzy: PTTK w Kruszwicy, Klub Wioślarski GOPŁO Kruszwica".
na stronie 49 pkt 4.3.1. otrzymuje brzmienie:
"w pkt. c) realizowanie programów profilaktycznych - wczesne wykrywanie chorób układu krążenia i chorób nowotworowych, chorób cywilizacyjnych (depresji, uzależnień, wad postawy, uczuleń itd.) oraz zapobieganie skutkom wypadków".
na stronie 50 pkt 4.3.2. otrzymuje brzmienie:
"dążenie do podniesienia jakości oraz zapewnienia lepszej dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz inne publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, samodzielnie praktykujących lekarzy i sanatoria (uzyskanie certyfikatów, łamanie barier architektonicznych, szkolenia itp.). Odpowiedzialność: dyrektorzy publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, Termin realizacji: od 2004 r.
Źródła finansowania: środki własne, budżet powiatu, Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia, środki zewnętrzne, sponsorzy",
na stronie 71 dopisać punkt 2.4.2. o następującej brzmieniu:
"Wprowadzić inwestycję p.n. Centrum Konferencyjno - Szkoleniowe w Orłowie". Termin realizacji: 2004 - 2006,
Odpowiedzialność: Fundacja ORION,
Partnerzy: samorząd powiatu inowrocławskiego,
Źródła finansowania: środki własne Fundacji ORION, środki unijne",
na stronie 60 rozszerzyć punkt 3.1.1. Rozwój sieci kanalizacyjnej o punkt: "e) Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Inowrocław,
(Zadanie zapisane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym gminy Inowrocław na lata 2003 - 2006)
Odpowiedzialność: samorząd gminy, Termin realizacji: 2003 - 2006,
Źródła finansowania: budżet gminy, środki unijne",
na stronie 61 dopisać punkt 3.1.5. o następującym brzmieniu:
"Budowa sieci gazowej stosownie do potrzeb odbiorców indywidualnych i przemysłowych".

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie

Konieczność wprowadzenia zaproponowanych zmian spowodowana została wnioskan1i radnych zgłoszonymi 6 kwietnia b. r. podczas posiedzenia Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską.
Mają one za zadanie pełniejsze dostosowanie Strategii do wymogów gospodarki powiatu. Konieczność podejmowania takich działań regulują: art. 4, art. 12, pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001-r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 162, poz. 1568)


Starosta
Leonard Maciejewski