BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 527699

Data: 28 kwietnia 2004 r.
Nr uchwały: XXII/147/2004
Dotyczy: wypowiedzenia przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu kontraktu zawartego z Kujawsko - Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy na świadczenie usług zdrowotnych w 2004 r.
Uchwała nr XXII/147/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 28 kwietnia 2004 r.


w sprawie wypowiedzenia przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu kontraktu zawartego z Kujawsko - Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy na świadczenie usług zdrowotnych w 2004 r.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2, art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) oraz art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, Nr 73, poz. 660, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 166, poz.1609, Nr 202 poz. 1956, Nr 210, poz. 2037 i Nr 223, poz. 2217 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177) i art. 47 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r.Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 52, poz. 632, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1312 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084 Nr 111, poz.1194 i Nr 145, poz. 1623)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1

Przyjąć stanowisko w sprawie wypowiedzenia przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Inowrocławiu kontraktu zawartego z Kujawsko - Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy na świadczenie usług zdrowotnych w 2004 r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Uchwałę przekazać:
1) Ministrowi Zdrowia,
2) Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia,
3) Wojewodzie Kujawsko - Pomorskiemu,
4) Marszałkowi Województwa Kujawsko - Pomorskiego,
5) Dyrektorowi Kujawsko - Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi przepis art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 roku o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391 z późn. zm.) zgodnie z którym jednostki samorządu terytorialnego wykonują w szczególności obowiązki w zakresie ochrony zdrowia ubezpieczonych.
W myśl art. 47 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) Rada Powiatu w Inowrocławiu wykonuje uprawnienia organu założycielskiego w stosunku do Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu.
Zaniżenie w stosunku do roku ubiegłego środków finansowych przyznanych przez NFZ na świadczenie usług zdrowotnych w 2004 r., konieczność regulowania zobowiązań wynikających z tzw. "ustawy 203" oraz nie płacenie za nadwykonania spowodowało, iż sytuacja Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu osiągnęła poziom krytyczny, a bezpieczeństwo zdrowotne obywateli zostało zagrożone.
Trudna sytuacja SP ZOZ była również przedmiotem obrad VII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich, podczas którego przyjęto stanowisko dotyczące wypowiadania kontraktów na świadczenia zdrowotne w 2004 r. przez szpitale powiatowe.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.147.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 98KB
  Data dodania: piątek, 28 maja 2004, godz. 09:20
  Typ MIME: application/pdf