BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 527652

Data: 26 maja 2004 r.
Nr uchwały: XXIII/152/2004
Dotyczy: przyjęcia informacji Zarządu Powiatu dotyczącej planowanego naboru do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych pod kątem rodzajów szkół, profili kształcenia.
Uchwała nr XXIII/152/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 26 maja 2004 r.


w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu dotyczącej planowanego naboru do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych pod kątem rodzajów szkół, profili kształcenia.

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przyjąć informację Zarządu Powiatu, dotyczącą planowanego naboru do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych pod kątem rodzajów szkół i profilów kształcenia.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczą a Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych to niezmiernie istotny element kształtowania zadań edukacyjnych na terenie powiatu. Przedstawiony w informacji materiał powstał w wyniku przeprowadzonej we wszystkich trzecich klasach gimnazjów powiatu inowrocławskiego ankiet oraz analizy wyboru szkół w ciągu ostatnich 2 lat. Pozwala to ustalić liczbę oddziałów klas pierwszych w poszczególnych szkołach oraz określić w miarę precyzyjnie preferowane kierunki kształcenia. Analiza planowanego oraz przeprowadzonego naboru może stanowić też ważną przesłankę kształtowanie sieci szkolnej na terenie powiatu. Art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) stanowi, że do wyłącznej właściwości rady powiatu należy m. in. rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu.
W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały staje się zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.152.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 615KB
  Data dodania: poniedziałek, 21 czerwca 2004, godz. 12:51
  Typ MIME: application/pdf