BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 520713

Data: 23 kwietnia 2003 r.
Nr uchwały: IX/50/2003
Dotyczy: utworzenia oddziału liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na podbudowie programowej gimnazjum w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inowrocławiu
Uchwała Nr IX/50/2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 23 kwietnia 2003 r.


w sprawie utworzenia oddziału liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na podbudowie programowej gimnazjum w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806) art. 2c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. z 1999 r. Nr 12, poz. 96, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 122, poz. 1312, Nr 104, poz. 1104, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194,Nr144,poz. 1615 i Nr 147, poz. 1644.)

Rada Powiatu
uchwala co następuje:


§1


Utworzyć z dniem l września 2003 r. w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych funkcjonującym w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inowrocławiu przy ul. Średniej 9 oddział trzyletniego liceum ogólnokształcącego na podbudowie programowej gimnazjum.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka

Uzasadnienie


Zgodnie z art. 2c, ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego - organ prowadzący może w okresie od 1.09.2002 r. do 31.08.2004 r. utworzyć w dotychczasowej szkole ponadpodstawowej dla dorosłych oddział szkoły ponadgimnazjalnej dla dorosłych. Ponieważ Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie programowej 8 - letniej szkoły podstawowej funkcjonuje w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inowrocławiu zasadne jest powołanie oddziału liceum, w którym kontynuować będą naukę absolwenci gimnazjów, którzy z przyczyn ekonomicznych bądź losowych nie mogą uczęszczać do liceum ogólnokształcącego dla młodzieży na podbudowie programowej gimnazjum.
W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały staje się konieczne.

Starosta
Leonard Maciejewski