BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 526506

Data: 26 maja 2004 r.
Nr uchwały: XXIII/160/2004
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu z działalności centrum w roku 2003.
Uchwała nr XXIII/160/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 26 maja 2004 r.


w sprawie przyjęcia sprawozdania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu z działalności centrum w roku 2003.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), art. 112 ust. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001).

Rada Powiatu
uchwała, co następuje:

§1


Przyjąć sprawozdanie dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu z działalności centrum w roku 2003, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie


Zgodnie z art. 112 ust.12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001) "kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie składa radzie powiatu coroczne sprawozdanie z działalności centrum".
W myśl wyżej cytowanej ustawy dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu przygotowała stosowne sprawozdanie.
W związku z powyższym przedłożenie przedmiotowej uchwały pod obrady Rady Powiatu jest zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal-160.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 172KB
  Data dodania: poniedziałek, 21 czerwca 2004, godz. 12:41
  Typ MIME: application/pdf