BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 520625

Data: 26 maja 2004 r.
Nr uchwały: XXIII/164/2004
Dotyczy: przekształcenia Domu Pomocy Społecznej w Kołudzie Małej w filię Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu.
Uchwała nr XXIII/164/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 26 maja 2004 r.

w sprawie przekształcenia Domu Pomocy Społecznej w Kołudzie Małej w filię Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 18 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przekształcić z dniem 1 lipca 2004 r. Dom Pomocy Społecznej w Kołudzie Małej w filię Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w Inowrocławiu.

§2


Majątek trwały i mienie ruchome będące w użytkowaniu Domu Pomocy Społecznej w Kołudzie Małej staje się z dniem przekształcenia majątkiem i mieniem Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu.

§3


Dom Pomocy Społecznej w Inowrocławiu przejmuje wszelkie zobowiązania i wierzytelności Domu Pomocy Społecznej w Kołudzie Małej.

§4


Dom Pomocy Społecznej w Inowrocławiu przejmuje pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej w Kołudzie Małej.

§5


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka