BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 520654

Data: 26 maja 2004 r.
Nr uchwały: XXIII/169/2004
Dotyczy: zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2004 r.
Uchwała nr XXIII/169/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 26 maja 2004 r.


w sprawie zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2004 r.Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie po-wiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558 Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 ), art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2004 r. przyjętym Uchwałą nr XX/127/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 25 lutego 2004 r. ( z późn. zm.) w sposób następujący:

1. w dochodach budżetowych:
- w § 1 ust. 1 „Dochody” kwotę „79.753.042,- zł” zastąpić kwotą „80.013.182,- zł”
2. w wydatkach budżetowych:
- w § 2 ust.1 „Wydatki” kwotę „82.753.042,- zł” zastąpić kwotą „83.013.182,- zł”
- w § 2 ust. 2 pkt. 1 „wydatki bieżące” kwotę „79.392.269” zł”
zastąpić kwotą „78.753.346,- zł”
- w § 2 ust. 2 pkt. 1 lit.a „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń”
kwotę „54.837.693,- zł” zastąpić kwotą „54.837.827,- zł”
- w § 2 ust. 2 pkt. 2 „wydatki majątkowe” kwotę „3.360.773,- zł”
zastąpić kwotą „4.259.836,- zł”
- w § 2 ust. 2 pkt. 2 lit.a „wydatki inwestycyjne” kwotę „3.360.773,- zł”
zastąpić kwotą „4.259.836,- zł”
Wprowadzone zmiany nie wpływają na wysokość deficytu budżetowego powiatu.

§ 2

Dokonać zmiany załącznika nr 11 (plan przychodów i wydatków środków specjalnych), wy-mienionego w § 5, ust.1 powołanej uchwały.


§ 3

1. Zmiany w planach dochodów i wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmieniony zbiorczy plan przychodów i wydatków środków specjalnych stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie do uchwały nr XXIII/169/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 26 maja 2004 r.


Zarząd Powiatu w Inowrocławiu występuje z inicjatywą uchwałodawczą dot. zmian budżetu na 2004 r. i tak:

I. DOCHODY I WYDATKI


1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 260.140,- zł tytułem wykonania ponadplanowych dochodów w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” , § 0840 „Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych”.
O powyższą kwotę zwiększa się planowane wydatki w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, rozdziale 85111 „Szpitale ogólne”. W związku z ubieganiem się o współfinansowanie projektu „Centrum Radiologii w Inowrocławiu” w ramach działania 3.5.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia, ww. kwota stanowi 15% zabezpieczenie wkładu własnego.

2. Przeniesień planowanych wydatków między działami i rozdziałami:
a) w ramach poz. „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” dokonuje się poprzez zmniejszenie o kwotę 500,- zł planowanych wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80111 „Gimnazja specjalne” a zwiększenie o analogiczną kwotę planowanych wydatków w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdział 85401 „Świetlice szkolne”.
Powyższe spowodowane zostało koniecznością zakwalifikowania planowanych wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową,
b) w ramach poz. „Zakup usług pozostałych” dokonuje się poprzez zmniejszenie o kwotę 2.500,- zł planowanych wydatków w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”, rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” a zwiększenie o ww. kwotę planowanych wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe”.
Zmiana zabezpiecza wydatki związane z wynajmem sal na Hali Widowiskowo – Sportowej w Inowrocławiu.
3. Przeniesień planowanych wydatków między paragrafami dokonuje się:
a) w dziale 750 „Administracja publiczna” , rozdziale 75045 „Komisje poborowe” poprzez zmniejszenie o kwotę 134,- zł poz. „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” a zwiększenie o ww. kwotę poz. „Wynagrodzenia osobowe pracowników”.
W związku z odbyciem nieplanowanego posiedzenia Powiatowej Komisji Poborowej powstała konieczność wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop dla dwóch osób ( pielęgniarka i pisarz ).
b) w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” poprzez zmniejszenie o kwotę 638.923,- zł poz. „Zakup usług remontowych” a zwiększenie o ww. kwotę poz. „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”.
Powyższe spowodowane zostało koniecznością zakwalifikowania planowanych wydatków zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.
Do wydatków inwestycyjnych zakwalifikowano niżej wymienione zadania:
- przebudowa drogi 2539C Słońsko – Olszewice – kwota 200.000,- zł
- przebudowa drogi 2368C Dźwierzchno – Złotniki Kujawskie
(ul. Jesionowa) – kwota 178.923,- zł
- przebudowa drogi 2533C Lipie - Modliborzyce – kwota 160.000,- zł
- przebudowa drogi 2548C Rybitwy – Janikowo (ul. Przemysłowa) 100.000,- zł
razem 638.923,- zł

II. ŚRODKI SPECJALNE
W wyniku złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych wniosków o zmiany planów przychodów i wydatków środków specjalnych dokonano ich aktualizacji.
W związku z powyższym skorygowano również zbiorczy plan przychodów i wydatków środków specjalnych, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 2004 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.). Z powołanych przepisów wynika, iż zmiana budżetu powinna być dokonana na takich samych zasadach jak jego uchwalenie. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.


STAROSTA
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal1-169.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 16KB
  Data dodania: poniedziałek, 21 czerwca 2004, godz. 12:48
  Typ MIME: application/pdf
 
zal2-169.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 41KB
  Data dodania: poniedziałek, 21 czerwca 2004, godz. 12:48
  Typ MIME: application/pdf
 
zal3-169.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 88KB
  Data dodania: poniedziałek, 21 czerwca 2004, godz. 12:49
  Typ MIME: application/pdf