BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 519525

Data: 23 czerwca 2004 r.
Nr uchwały: XXIV/176/2004
Dotyczy: zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2004 r.
Uchwała nr XXIV/176/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 23 czerwca 2004 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2004 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558 Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 93, poz. 890).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Dokonać zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2004 r. przyjętym Uchwałą nr XX/127/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 25 lutego 2004 r. ( z późn. zm.) w sposób następujący:
1. w dochodach budżetowych:
- w § 1 ust. l "Dochody" kwotę ,,80.203.182,- zł" zastąpić kwotą ,,80.534.828,- zł"
2. w wydatkach budżetowych:
- w § 2 ust. 1 "Wydatki" kwotę ,,83.203.182,- zł" zastąpić kwotą ,,83.534.828,- zł"
- w § 2 ust. 2 pkt. 1 "wydatki bieżące" kwotę ,,78.810.958" zł" zastąpić kwotą ,,79.168.106,- zł"
- w § 2 ust. 2 pkt. 1 lit.a "wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń" kwotę ,,54.887.827,- zł" zastąpić kwotą ,,54.568.182,- zł"
- w § 2 ust. 2 pkt. 1 lit. b "dotacje" kwotę ,,1.236.800,- zł" zastąpić kwotą ,,1.660.000,- zł"
- w § 2 ust. 2 pkt.2 "wydatki majątkowe" kwotę ,,4.392.224,- zł" zastąpić kwotą ,,4.366.722,- zł"
- w § 2 ust.2 pkt.2 lit.a "wydatki inwestycyjne" kwotę ,,4.392.224,- zł" zastąpić kwotą ,,4.366.722,- zł"
Wprowadzone zmiany nie wpływają na wysokość deficytu budżetowego powiatu.

§2


Dokonać zmiany załącznika nr 11 (plan przychodów i wydatków środków specjalnych ), wymienionego w §5, ust. 1 powołanej uchwały.

§3


Dokonać zmiany załącznika nr 12 (plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych), wymienionego w §5, ust.2 powołanej uchwały.

§4


Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w wysokości:
1. Bursa Szkolna Nr 1 w Inowrocławiu - przychody 360.910,- zł - wydatki 355.910,- zł
2. Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kruszwicy - przychody 341.660,- zł - wydatki 341.660,- zł

§5


1. Zmiany w planach dochodów i 'wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
2. Zmieniony zbiorczy plan przychodów i wydatków środków specjalnych stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Zmieniony zbiorczy plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego - Bursa Szkolna Nr 1 w Inowrocławiu stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
5. Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego - Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kruszwicy stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§6


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§7


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Zarząd Powiatu w Inowrocławiu występuje z inicjatywą uchwałodawczą dot. zmian budżetu na 2004 r. i tak:
I. DOCHODY I WYDATKI
1. Na skutek podpisania aneksu do zawartej umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie przekazywania na rachunek budżetu Powiatu środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych oraz na pokrycie kosztów wskazania w terenie granic gruntów klasy VI z, VI lub V, sprawdzenia zalesiania i wykonania pomiaru powierzchni zalesionej dokonuje się zwiększenia o kwotę 37.148,- zł planowanych dochodów w dziale 020 "Leśnictwo", rozdziale 02001 "Gospodarka leśna", § 2460 "Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych".
O ww. kwotę zwiększa się planowane wydatki w dziale i rozdziale jw.
2. Zwiększa się planowane dochody o kwotę o kwotę 294.498,- zł w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa", rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami", § 0840 "Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych".
Celem uregulowania zobowiązań za nośniki energii w placówkach oświatowych i edukacyjnych o powyższą kwotę zwiększa się planowane wydatki w dziale 801 "Oświata i wychowanie" i dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza".
3. W związku z ostateczną interpretacją Departamentu Wdrażania Programów Regionalnych sposobu naliczania udziału budżetu Państwa w finansowaniu inwestycji realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ( zmieniły się wysokości środków finansowych z poszczególnych źródeł) dokonano zmniejszenia o kwotę 25.502,- zł planowanych wydatków na przebudowę drogi powiatowej Nr 2368 Dźwierzchno - Złotniki Kujawskie (udział powiatu).
Pozyskane środki w kwocie jw. przeznacza się na zwiększenie planowanych wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" poz. "Zakup energii" i "Zakup usług pozostałych" - na opłatę wynajmu sal gimnastycznych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu przez szkoły, które nie posiadają sal gimnastycznych.
4. Na skutek przekształcenia z dniem l lipca br. jednostki budżetowej - Bursa Szkolna Nr 1 w Inowrocławiu w zakład budżetowy dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza", rozdział 85410 "Internaty i bursy szkolne" poprzez zmniejszenie poz. "Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń" o kwotę 3.898,- zł, "Wynagrodzenia osobowe pracowników" o 210.701,- zł, "Dodatkowe wynagrodzenie roczne" o 277,- zł, "Składki na ubezpieczenia społeczne" o 33.185,- zł, "Składki na Fundusz Pracy" o 4.955,- zł, "Zakup materiałów i wyposażenia" o 15.000,- zł, "Zakup energii" o 5.800,- zł, "Zakup usług pozostałych" o 9.500,- zł, "Podróże służbowe krajowe" o 229,- zł i "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" o 5.496,- zł a zwiększenie o kwotę 41.671,- zł poz. "Zakup energii" ( dotyczy planu finansowego Bursy Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu) oraz utworzenie poz. "Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego" w kwocie 247.370,- zł.
Dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego w kwocie 247.370,- zł skalkulowana została w sposób następujący:
1. naliczony przez MENiS koszt utrzymania jednego wychowanka w bursach i internatach na rok 2004 - kwota 3.966,- zł: 12 m-cy = 330,50 zł x 110 wychowanków x 6 miesięcy = 218.130,- zł
2. planowane wydatki na energię ( 6 m-cy) 58.480,- zł x 50% = 29.240,- zł razem dotacja 247.370.- zł
Przekazywana kwota dotacji (skalkulowana na podstawie kosztów utrzymania jednego wychowanka) uzależniona będzie od liczby wychowanków w bursie. Zakład budżetowy zobowiązany będzie do comiesięcznego rozliczania otrzymanej dotacji.
5. Przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami w ramach poz. "Zakup energii" dokonuje się w dziale 801 "Oświata i wychowanie" poprzez zmniejszenie o kwotę 10.600,-zł planowanych wydatków w rozdziale 80130 "Szkoły zawodowe" ( plan finansowy Zespołu Szkół Samochodowych) a zwiększenie o analogiczną kwotę planowanych wydatków w rozdziale 80140 "Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego" ( plan finansowy Centrum Kształcenia Ustawicznego).
6. Dokonuje się uruchomienia rezerwy ogólnej w kwocie 5.000,- zł z przeznaczeniem na zwrot ponoszonych wydatków na utrzymanie dzieci z Powiatu Inowrocławskiego znajdujących się w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów ( podstawa prawna art. 86 ust.3 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej - Dz. U. Nr 64, poz. 593 ).
7. W związku z utworzeniem z dniem 1 lipca br. zakładu budżetowego o nazwie Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kruszwicy ( powstały na bazie Hali Widowiskowo - Sportowej w Kruszwicy i internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy) dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków w dziale 854 "Edukacyjna Opieka Wychowawcza", rozdziale 85410 "Internaty i bursy szkolne" (plan finansowy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy) o łączną kwotę 82.024,- zł z czego: poz. "Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń" o kwotę 1.922,- zł, poz. "Wynagrodzenia osobowe pracowników" o 56.589,- zł, poz. "Dodatkowe wynagrodzenie roczne" o 339,- zł, poz. "Składki na ubezpieczenia społeczne" 11.759,- zł, poz. "Składki na fundusz pracy" o 1.840,- zł, poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" o 6.000,- zł, "Zakup usług pozostałych" o 1.200,- zł, poz. "Podróże służbowe krajowe" o 100,- zł i poz. "Odpisy na ZFŚS" o 2.275,- zł i utworzenie w dziale 926 "Kultura fizyczna i sport", rozdziału 92604 "Instytucje kultury fizycznej", § 2650 "Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego" na łączną kwotę 170.830,- zł w tym: środki pochodzące z rezerwy ogólnej w wysokości 88.806,- zł.
II. ŚRODKI SPECJALNE
W wyniku złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych wniosków o zmiany planów przychodów i wydatków środków specjalnych dokonano ich aktualizacji.
W związku z powyższym skorygowano również zbiorczy plan przychodów i wydatków środków specjalnych, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
III.GOSPODARSTW A POMOCNICZE
1. Na skutek utworzenia Gospodarstwa Pomocniczego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu ustala się plan przychodów i wydatków ww. gospodarstwa na 2004 r. następująco:
- Przychody ogółem 185.625,- zł
w tym: przychody własne 185.625,- zł - Wydatki ogółem 184.625,- zł w tym:
wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi 23.310,- zł
2. W planie przychodów i wydatków Gospodarstwa Pomocniczego przy Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie dokonuje się zwiększenia planowanych przychodów i wydatków o kwotę 16.000,- zł.
W związku z powyższym zmianie ulega zbiorczy plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
IV.ZAKłADY BUDŻETOWE
W związku z utworzeniem z dniem 1 lipca br. zakładów budżetowych - Bursa Szkolna Nr 1 w Inowrocławiu i Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kruszwicy ustala się plan przychodów i wydatków ww. zakładów na 2004 r. następująco: 1. Bursa Szkolna Nr 1 w Inowrocławiu
- Przychody ogółem 360.910,- zł w tym: przychody własne 113.540,- zł dotacja 247.370,- zł
- Wydatki ogółem 355.910,- zł w tym:
wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi 228.538,- zł
3. Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kruszwicy - Przychody ogółem 341.660,- zł w tym: przychody własne 170.830,- zł dotacja 170.830,- zł - Wydatki ogółem 341.660,- zł w tym:
wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi 153.300,- zł
Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 2004 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.). Z powołanych przepisów wynika, iż zmiana budżetu powinna być dokonana na takich samych zasadach jak jego uchwalenie. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.1.176.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 64KB
  Data dodania: poniedziałek, 5 lipca 2004, godz. 10:23
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.2.176.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 203KB
  Data dodania: poniedziałek, 5 lipca 2004, godz. 10:23
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.3.176.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 191KB
  Data dodania: poniedziałek, 5 lipca 2004, godz. 10:23
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.4.176.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 75KB
  Data dodania: poniedziałek, 5 lipca 2004, godz. 10:24
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.5.176.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 95KB
  Data dodania: poniedziałek, 5 lipca 2004, godz. 10:24
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.6.176.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 101KB
  Data dodania: poniedziałek, 5 lipca 2004, godz. 10:24
  Typ MIME: application/pdf