BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 520804

Data: 23 czerwca 2004 r.
Nr uchwały: XXIV/177/2004
Dotyczy: zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 r.
Uchwała nr XXIV/177/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 23 czerwca 2004 r.


w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 r.

Na podstawie art. 12 pkt.8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 , z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) w związku z art. 48 ust. 1 pkt. 2 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 93, poz. 890).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Zaciągnąć kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 3.000.000,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 r. - remonty, inwestycje i zakupy inwestycyjne.

§2


Upoważnić Zarząd Powiatu w Inowrocławiu do prowadzenia wszelkich spraw formalno - prawnych związanych z zaciągnięciem i spłatą kredytu.

§3


Spłatę kredytu planuje się dokonać do końca 2007 roku. Źródłem spłat będą wpływy z udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych.

§4


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Zgodnie z §3 uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu nr XX/127/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 r. deficyt budżetu stanowi kwotę 3.000.000,- zł, a źródłem jego pokrycia będzie kredyt zaciągnięty w wybranych bankach.
Zaciągnięty kredyt bankowy długoterminowy przeznaczony zostanie na sfinansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 r. i tak:
1. budowa pawilonu w DPS Ostrowo 450.000,- zł
2. budowa Hali Widowiskowo - Sportowej w Kruszwicy - kwota 232.086,- zł
3. remont II LO w Inowrocławiu - kwota 124.500,- zł
4. remont Zespołu Szkół Ponadgimnazjąlnych Nr 2 w Inowrocławiu- kwota 31.300,- zł
5. remont Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu - kwota 10 1.000,- zł
6. remont Młodzieżowego Domu Kultury w Inowrocławiu - kwota 38.600,- zł
7. remont Bursy Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu - kwota 160.000,- zł
8. wymiana instalacji elektrycznej, okien i poszycia dachowego w budynku Starostwa Powiatowego - kwota 170.000,- zł
9. zakup cyfrowej ewidencji dróg powiatowych 93.000,- zł
10. remont odcinka drogi powiatowej 2033 ( ul. Orłowska w Inowrocławiu) - kwota 200.000,- zł
11. remont drogi 2581 Kruszwica - Włostowo - kwota 160.000,- zł
12. remont ul. Mątewskiej w Inowrocławiu - kwota 100.000,- zł
13. przebudowa drogi 2539 C Słońsko - Olszewice - kwota 200.000,- zł
14. przebudowa drogi 2368 C Dźwierzchno - Złotniki Kujawskie - kwota 153.421,- zł
15. przebudowa drogi 2533 C Lipie - Modliborzyce - kwota 160.000,- zł
16. przebudowa drogi 2548 C Rybitwy - Janikowo - kwota 100.000,- zł
17. remonty cząstkowe nawierzchni i drobne nakładki dróg
powiatowych- kwota 526.093,- zł razem 3.000.000.- zł
Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowi art. 12 pkt.8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), zgodnie z którym do właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów.


Starosta
Leonard Maciejewski