BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 522133

Data: 23 czerwca 2004 r.
Nr uchwały: XXIV/181/2004
Dotyczy: wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w Pieckach gm. Kruszwica.
Uchwała nr XXIV/181/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 23 czerwca 2004 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w Pieckach gm. Kruszwica.

Na podstawie art. 13 ust. 2, art. 37 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000r., Nr 46, poz. 543, z 2001r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800, z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1682, Nr 240, poz. 2058, z 2003r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, poz. 720 i poz. 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966, Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004r. Nr 6, poz. 39, Nr 19, poz. 177, Nr 91, poz. 870, Nr 92, poz. 880) oraz art. 12 pkt 8 lit "a" ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Wyrazić zgodę na zbycie w drodze darowizny na rzecz gminy Kruszwica nieruchomości niezabudowanej, położonej w Pieckach gm. Kruszwica, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 139/5 o pow. 0,0049 ha, stanowiącej własność Powiatu Inowrocławskiego, bez oznaczonej KW, z przeznaczeniem na cele związane z lokalizacją kanalizacji sanitarnej pod przepompownię ścieków.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§3


Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Burmistrz Kruszwicy zwrócił się z wnioskiem o przekazanie na rzecz Gminy Kruszwica nieruchomości położonej w miejscowości Piecki gmina Kruszwica z przeznaczeniem na cele związane z lokalizacją kanalizacji sanitarnej - pod przepompownię. Wymieniona w uchwale nieruchomość znajduje się w pasie drogowym drogi zaliczonej do kategorii dróg powiatowych. Została ona objęta decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydaną przez Burmistrza Kruszwicy z dnia 23.10.2001r., nr 7331- 107/2001 oraz decyzją zatwierdzającą projekt budowlany wraz z wydaniem pozwolenia na budowę, Starosty Inowrocławskiego z dnia 25.04.2002r., nr AiB 7351-6/21/2002. Zgodnie z projektem budowlanym na terenie działki nr 139/5 przewidziana jest przepompownia ścieków oznaczona symbolem P-4.
Przedmiotowa oczyszczalnia ścieków będzie obsługiwać miejscowości Piecki, Piaski, Wolę Wapowską, Maszenice, Głębokie, Gocanowo, Gocanówko, Popowo, Karsk, Witowice i Brześć, które znajdują się na terenie gminy Kruszwica. Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekami spoczywa na gminie.
Nieruchomość będąca przedmiotem uchwały została zaliczona do kategorii dróg powiatowych i z mocy prawa na podstawie art. 60 ustawy z dnia 13 października 1998r. ( Dz.U. nr 133, poz. 872 z późno zm. ) stała się własnością Powiatu Inowrocławskiego.
Postępowanie komunalizacyjne nie zostało jeszcze zakończone, lecz z uwagi na termin składania wniosków przez inwestorów na dofinansowanie inwestycji budowy kanalizacji z funduszy unijnych podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
Zgodnie z art. 13 ust. 2 oraz 37 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r. nr 46, poz. 543 ) jeśli zbycie przedmiotowej działki następuje między jednostkami samorządu terytorialnego w drodze darowizny, to nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, w związku z powyższym Rada Powiatu podejmuje między innymi uchwały dotyczące zasad zbycia nieruchomości na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.).


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.181.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 107KB
  Data dodania: poniedziałek, 5 lipca 2004, godz. 10:48
  Typ MIME: application/pdf