BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 526496

Data: 23 czerwca 2004 r.
Nr uchwały: XXIV/182/2004
Dotyczy: zmiany uchwały Nr X/60/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 maja 2003r. ustalającej wysokość wynagrodzenia dla Pani Joanny Piątkowskiej p.o. Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
Uchwała nr XXIV/182/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 23 czerwca 2004 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr X/60/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 maja 2003r. ustalającej wysokość wynagrodzenia dla Pani Joanny Piątkowskiej p.o. Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

Na podstawie art. 36 ust.3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2000 r., Nr 122, poz. 1319, z 2001 r. Nr 110, poz.1189, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 129, poz. 1102 i Nr 166, poz. 1360, z 2003 r., Nr 86, poz. 804, Nr 60, poz. 535, Nr 170, poz. 1652, oraz z 2004 r., Nr 93, poz. 891, Nr 96, poz. 959) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 33, poz. 264, z 2004 r. Nr 47, poz. 448).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Dokonać zmiany w § 1 uchwały Nr X/60/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 maja 2003 r. poprzez ustalenie nowej stawki dodatku funkcyjnego w następujący sposób:
-dodatek funkcyjny stawka 1- 40% - 225,00 zł
Łącznie miesięczne wynagrodzenie wynosi - 1515,00 zł
(słownie: jeden tysiąc pięćset piętnaście złotych) w tym:
- wynagrodzenie zasadnicze kat. XVIII - 1290,00 zł - dodatek funkcyjny stawka 1 -40% - 225,00 zł

§2


Traci moc dotychczasowy §1 uchwały Nr X/60/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 maja 2003 r.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Powiatu w Inowrocławiu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 33, poz. 264, z 2004 r.
Nr 47, poz.448 ) zaistniała konieczność dokonania zmiany dodatku funkcyjnego zgodnie z powyższym rozporządzeniem. W związku z powyższym zasadne jest przedstawienie przedmiotowej uchwały pod obrady Rady Powiatu w Inowrocławiu.


Starosta
Leonard Maciejewski