BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 519094

Data: 28 lipca 2004 r.
Nr uchwały: XXV/184/2004
Dotyczy: przekształcenia Domu Dziecka w Gniewkowie w filię Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu.
Uchwała nr XXV/184/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 28 lipca 2004 r.

w sprawie przekształcenia Domu Dziecka w Gniewkowie w filię Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055) oraz art. 18 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177,Nr93,poz. 890, Nr 121, poz. 1264iNr 123,poz.1291)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przekształcić z dniem 1 września 2004 r. Dom Dziecka w Gniewkowie w filię Ośrodka W spierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu.

§2


Majątek trwały i mienie ruchome będące w użytkowaniu Domu Dziecka w Gniewkowie staje się z dniem przekształcenia majątkiem i mieniem Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu.

§3


Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu przejmuje wszelkie zobowiązania i wierzytelności Domu Dziecka w Gniewkowie.

§4


Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu przejmuje pracowników zatrudnionych w Domu Dziecka w Gniewkowie.

§5


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Zgodnie z art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady powiatu należy tworzenie, przekształcanie i likwidacja jednostek organizacyjnych oraz wyposażanie ich w majątek.
Ponadto art. 18 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) stanowi, że gminne, powiatowe lub wojewódzkie jednostki budżetowe (...) tworzą, łączą, przekształcają w inną formę organizacyjno - prawną i likwidują organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego.
Art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) stanowi, że "do dnia 31 grudnia 2004 r. powiat prowadzący placówkę opiekuńczo - wychowawczą ma obowiązek zawrzeć z właściwym powiatem, ustalonym zgodnie z ust. 3, umowę określającą warunki i sposób przekazywania powiatowi prowadzącemu placówkę środków finansowych przez powiat, na terenie którego miały miejsce zamieszkania dzieci przebywające w placówce ".
Analogicznie do ww. przepisu Powiat Inowrocławski również zobowiązany będzie od 1 stycznia 2005 r. do pokrywania kosztów pobytu dzieci z naszego powiatu w placówkach na terenie całego kraju.
Przygotowując niniejszy projekt uchwały kierowano się dobrem aktualnych i przyszłych wychowanków oraz troską o zatrudnioną kadrę nie zapominając również o czynnikach ekonomicznych (o których niżej). Przyłączenie małego domu dziecka do znacznie większej placówki pozwoli m.in. na:
. Elastyczne zarządzenie zasobami ludzkimi (przy zmniejszającej się liczbie dzieci kadra w ramach jednego zakładu może być oddelegowywana, a nie redukowana).
. Sprawniejsze zarządzanie placówkami (realizacja postanowień sądowych o umieszczenie dziecka w placówce socjalizacyjnej byłaby pod kontrolą dyrektora, który po zapoznaniu się z opinią środowiskową lub diagnozą wychowawczą podejmie decyzję o skierowaniu do właściwej placówki).
. Uzyskanie efektywniejszej pracy kadry pedagogicznej ( zwiększenie intensywności opieki nad dziećmi, które w dużej grupie sprawiają trudności wychowawcze manifestując niezadowolenie poprzez agresję skierowaną na dzieci młodsze, zastraszają je itp. Takie zachowania szybciej zostają zauważone w placówce małej i z kadrą przygotowaną do rozwiązywania problemów wychowawczych, do prowadzenia terapii indywidualnej, do prowadzenia terapii dla nieletnich matek itp.)
. Łatwiejsze radzenie sobie z prowadzeniem zajęć kompensacyjnych.
Zarządzanie pomocą społeczną wymaga działań zmierzających do zabezpieczenia aktualnych i przyszłych potrzeb. Oprócz DD w Gniewkowie na terenie powiatu funkcjonują dwa duże domy dziecka, które realizując programy naprawcze w pełni zabezpieczą miejsca dla dzieci. Natomiast brakuje placówki, która z racji bycia filią i związaną z tym elastycznością reagowania (bez długotrwałej procedury) szybko daje się przekwalifikować pod aktualne potrzeby.
W tej sytuacji mając własną bazę i kadrę zasadne jest dokonanie zmian organizacyjnych pozwalających zabezpieczyć potrzeby powiatu, zapewniając np. pobyt nieletnim matkom, dzieciom z zaburzeniami emocjonalnymi pochodzącym z naszego powiatu opłacając ich pobyt wg naszych kosztów. Aktualnie miesięczne utrzymanie nieletniej matki z powiatu w grudziądzkim domu dziecka wynosi 2.300 zł, a 2.700 zł to koszt utrzymania dziecka z Inowrocławia w Domu Dziecka we Włocławku.
Koszt utrzymania w placówkach inowrocławskich jest niższy lub nawet znacznie niższy.(Inowrocław 1.933,00 zł, Jaksice 1659,67 zł, Gniewkowo 1861,70 zł).
Dlatego mając na uwadze konieczność refundacji kosztów z budżetu powiatu za dzieci w placówkach poza powiatem ( wyłączając ośrodki szkolno- wychowawcze, socjoterapeutyczne, resocjalizacyjne) należy bezwzględnie wystąpić o przeniesienie wychowanków do naszych placówek. Takie działanie zostały podjęte i będzie to miało wpływ na powstanie oszczędności w tym zakresie.
Ponadto placówka filialna będzie odciążona od zajmowania się problematyką finansów, zamówień publicznych, remontów, sprawami kadrowymi, co w konsekwencji pozwoli na zwiększenie różnorodnej oferty opieki wykorzystując położenie i wielkość placówki.
Wychodząc z inicjatywą przekształcenia Domu Dziecka w Gniewkowie w filię Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu kierowano się również sugestiami i wnioskami radnych Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu (...) oraz Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej, którzy na swoich posiedzeniach wielokrotnie wypowiadali się nt. konieczności przeprowadzenia zmian organizacyjnych wszystkich placówek działających w obszarze pomocy społecznej.
Mając na uwadze wszystkie aspekty w sprawie zasadne jest przedłożenie przedmiotowej uchwały pod obrady Rady Powiatu w Inowrocławiu.


Wicestarosta
Tadeusz Majewski