BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 522798

Data: 28 lipca 2004 r.
Nr uchwały: XXV/185/2004
Dotyczy: zmiany uchwały dotyczącej wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasad podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski.
Uchwała nr XXV/185/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 28 lipca 2004 r.


w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasad podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. nr 102, poz. 1055), oraz art. 30 ust. 6 i art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. nr 118, poz. 1112, nr 137, poz. 1304, nr 203, poz. 1966, nr 213, poz. 2081)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


W uchwale Nr XX/154/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27 września 2000 r. w sprawie wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasad podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski dokonać następujących zmian:
1. W §2:
- ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dodatki motywacyjne wynosi:
1) dla nauczycieli: 1,25% stawki nauczyciela stażysty pomnożonej przez liczbę etatów nauczycielskich,
2) dla dyrektorów i wicedyrektorów 0,4% stawki nauczyciela stażysty pomnożonej przez liczbę etatów nauczycielskich."
- ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż ~ miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy."
2. W § 8 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
"Kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze ze środków specjalnych funduszu nagród z budżetu Powiatu Inowrocławskiego ustalone zostaną odrębna uchwałą".

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Zgodnie z art. 30 ust. 6 i art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) organ prowadzący ustala wysokość stawek dodatków oraz szczegółowe warunki ich przyznawania. Sytuacja finansowa powiatu spowodowała konieczność dostosowania wysokości środków przeznaczonych na dodatki motywacyjne do możliwości organu prowadzącego placówki opiekuńczo-wychowawcze. Wynikający z przepisów obowiązek konsultacji został zachowany. Zmiana okresu, na który może być przyznawany dodatek motywacyjny umożliwi bardziej elastyczne reagowanie na osiągnięcia wychowawcze nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Jednocześnie kwota przeznaczona na wymienione dodatki pozwoli nadal na zachowanie ich motywacyjnego charakteru.
W związku z powyższym przedłożenie przedmiotowej uchwały pod obrady Rady Powiatu jest zasadne.


Wicestarosta
Tadeusz Majewski