BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 519197

Data: 28 lipca 2004 r.
Nr uchwały: XXV/186/2004
Dotyczy: warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, osoby pełnoletniej lub jej rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów z opłaty za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski.
Uchwała nr XXV/186/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 28 lipca 2004 r.

w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, osoby pełnoletniej lub jej rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów z opłaty za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz. 1592, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, m 200, poz.1688, m 214, poz. 1806, z 2003 r. m 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. nr 102, poz. 1055) oraz art. 81 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64, poz. 593, nr 99, poz. 1001)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przyjąć warunki częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, osoby pełnoletniej lub jej rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów w przypadku, gdy dysponują dochodami dziecka z opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/316/2002 z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie ustalania zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców i opiekunów prawnych, z opłat za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski z dniem wejścia w życie w/w uchwały.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


W związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2004 r. nowej ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64, poz. 593, nr 99, poz. 1001) zachodzi konieczność ustalenia nowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, osoby pełnoletniej lub jej rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów, w przypadku gdy dysponują dochodami dziecka, z opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych.
Art. 81 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy nakłada na rodziców, osobę pełnoletnią lub jej rodziców, opiekunów prawnych i kuratorów obowiązek ponoszenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej, o której mowa wart. 80 ust. 8 w placówce opiekuńczo - wychowawczej.
Opiekunowie prawni lub kuratorzy dysponujący dochodami dziecka, wnoszą opłatę nie wyższą niż 50% kwoty stanowiącej dochód dziecka lub osoby pełnoletniej.
Zgodnie z art. 81 ust. 6 cytowanej ustawy Rada Powiatu ustala w drodze uchwały warunki częściowego lub całkowitego zwalniania ze wspomnianych wyżej opłat.
Powiat Inowrocławski prowadzi trzy placówki opiekuńczo - wychowawcze, a liczba miejsc rzeczywistych wynosi 161. Po szczegółowej analizie sytuacji materialno - bytowej rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w placówkach prowadzonych przez Powiat Inowrocławski, proponowane opłaty będą adekwatne do możliwości finansowych rodziców.
Mając na uwadze przedstawione wyżej informacje zasadne jest przekazanie przedmiotowej uchwały pod obrady Rady Powiatu w Inowrocławiu.


Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Załączniki:

zal.186.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 163KB
  Data dodania: piątek, 20 sierpnia 2004, godz. 11:02
  Typ MIME: application/pdf