BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 522863

Data: 28 lipca 2004 r.
Nr uchwały: XXV/188/2004
Dotyczy: zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2004 r.
Uchwała nr XXV/188/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 28 lipca 2004 r.


w sprawie zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2004 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie po- wiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558 Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 iNr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r.Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890; Nr 121, poz. 1264 i Nr 123, poz. 1291)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Dokonać zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2004 r. przyjętym Uchwałą nr XX/127/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 25 lutego 2004 r. ( z późn. zm.) w sposób następujący:
1. w dochodach budżetowych:
- w § I ust. I "Dochody" kwotę ,,81.086.995,- zł" zastąpić kwotą ,,81.491.552,- zł"
2. w wydatkach budżetowych:
- w § 2 ust. I "Wydatki" kwotę ,,84.086.995,- zł" zastąpić kwotą ,,84.491.552,- zł" - w § 2 ust. 2 pkt. I "wydatki bieżące" kwotę ,,79.752.661,- zł"
zastąpić kwotą ,,79.842.661,- zł"
- w § 2 ust. 2 pkt. I lit.b "dotacje" kwotę ,,1.660.000,- zł"
zastąpić kwotą ,,1.671.839,- zł"
- w § 2 ust. 2 pkt.2 "wydatki majątkowe" kwotę ,,4.334.334,- zł"
zastąpić kwotą ,,4.648.891,- zł"
- w § 2 ust.2 pkt.2 lit.a "wydatki inwestycyjne" kwotę ,,4.334.334,- zł"
zastąpić kwotą ,,4.648.891,- zł"
Wprowadzone zmiany nie wpływają na wysokość deficytu budżetowego powiatu.

§2


Dokonać zmiany załącznika nr 12 (plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych), wymienionego w §5, ust.2 powołanej uchwały.

§3


Dokonać zmiany planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kruszwicy.

§4


1. Zmiany w planach dochodów i wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
2. Zmieniony zbiorczy plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Zmieniony plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego - Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kruszwicy stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§5


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Zarząd Powiatu w Inowrocławiu występuje z inicjatywą uchwałodawczą dot. zmian budżetu na 2004 r. i tak:
I. DOCHODY I WYDATKI
1. W związku z otrzymanym pismem z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu informującym o zwiększeniu dofinansowania zadania inwestycyjnego "Budowa hali sportowej przy ZSZ w Kruszwicy" (z 33% do 50% ) dokonano zwiększenia o kwotę 204.557,- zł planowanych dochodów i wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdziale 80130 "Szkoły zawodowe".
2. W wyniku podpisania porozumienia z Gminą Inowrocław w sprawie przekazania Powiatowi środków finansowych na przebudowę drogi powiatowej m 2539C Słońsko - Olszewice w dwóch transzach tj.:
- do 30 sierpnia 2004 r. - kwota 200.000,- zł - do 30 marca 2005 r. - kwota 350.000,- zł
dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 200.000,- zł w dziale 600 "Transport i łączność, rozdziale 60014 "Drogi publiczne powiatowe".
3. Na skutek konieczności wdrożenia podwyżek płac dla nauczycieli dokonano przeniesień planowanych wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami poprzez zmniejszenie o kwotę 354.726,- zł planowanych wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdziale 80195 "Pozostała działalność", § 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników" a zwiększenie planowanych wydatków w:
- rozdziale 80102 "Szkoły podstawowe specjalne" o 13.818,- zł
- rozdziale 80110 "Gimnazja" o 787,- zł - rozdziale 80111 "Gimnazja specjalne" o 6.077,- zł - rozdziale 80120 "Licea ogólnokształcące" o 90.058,- zł - rozdziale 80130 "Szkoły zawodowe" o 170.143,- zł - rozdziale 80134 "Szkoły zawodowe specjalne' o 7.683,- zł - rozdziale 80140 "Centra kształcenia ustawicznego
i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego" o 37.875,- zł razem zwiększenie w dziale 801 "Oświata i wychowanie" 326.441,- zł
- rozdziale 85401 "Świetlice szkolne" o 716,- zł - rozdziale 85406 " Poradnie psychologiczno - pedagogiczne" o 11.220,- zł - rozdziale 85407 "Placówki wychowania pozaszkolnego" o 5.776,- zł - rozdziale 85410 "Internaty i bursy szkolne" o 10.573,- zł
razem zwiększenie w dziale 854 II Edukacyjna opieka wychowawcza II 28.285,- zł
Środki w łącznej kwocie 354.726,- zł stanowią zabezpieczenie podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 lipca 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
4. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej poprzez zmniejszenie o kwotę 16.138,- zł poz. "Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy" a utworzenie na ww. kwotę poz. "Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby". Powyższe zabezpiecza aktualne potrzeby jednostki.
5. Przeniesień planowanych wydatków miedzy paragrafami dokonuje się w dziale 852 " Pomoc społeczna", rozdziale 85204 "Rodziny zastępcze" poprzez zmniejszenie o kwotę 28.775,- zł poz. "Świadczenia społeczne" a zwiększenie poz. "Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" o kwotę 22.775,- zł i utworzenie poz. "Zakup usług pozostałych" na kwotę 6.000,- zł.
Przeniesione środki przeznaczone zostaną na opłacenie umów - zleceń zawartych z osobami, które przeprowadzą szkolenia pięciu rodzin - kandydatów na rodziny zastępcze oraz na dokonanie zwrotu ponoszonych wydatków na utrzymanie dzieci z Powiatu Inowrocławskiego znajdujących się w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Mogileńskiego (dwójka dzieci) i Powiatu Żnińskiego (1 dziecko).
6. Na skutek ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego pn. "Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kruszwicy" oraz w związku z ponownym przeliczeniem planowanych przychodów i wydatków ww. zakładu łączna kwota dotacji z budżetu wynosi 159.894,- zł co stanowi 48,87% planowanych wydatków ogółem z czego:
Dotacja podmiotowa ( dla internatu) skalkulowana została w sposób następujący: - naliczony przez MENiS koszt utrzymania jednego wychowanka w bursach i internatach na rok 2004 - kwota 3.966,- zł : 12 m-cy = 330,50 zł x 30 wychowanków x 6 miesięcy = 59.490,- zł Przekazywana kwota dotacji uzależniona będzie od liczby wychowanków w internacie.
Dotacja przedmiotowa stanowi kwotę 100.404,- zł i skalkulowana została następująco:
- dla hali sportowej - prognozowane wykorzystanie hali - 480 godzin miesięcznie x 6 m-cy = 2880 godzin x ustalona stawka dotacji 22,00 zł = 63.360,- zł
- dla bazy noclegowej - 60 miejsc x 30 dni x 6 m-cy = 10.800 osobodni x 50% obłożenia x ustalona stawka dotacji 6,86 zł = 37.044,- zł
Zakład budżetowy zobowiązany będzie do comiesięcznego rozliczania otrzymanych dotacji.
Wygospodarowane środki w kwocie 10.936,- zł przeznacza się na zwiększenie planowanych wydatków w poz. "Zakup energii", rozdziale 80120 "Licea ogólnokształcące", dziale 801 "Oświata i wychowanie".
7. W wyniku Komisyjnego przeprowadzenia oględzin stanu technicznego dachu budynku Domu Dziecka w Gniewkowie stwierdzono, iż w 2004 r. należy wykonać drobne, doraźne prace remontowe ww. dachu. Wobec powyższego, zaplanowane na kompleksowy remont dachu Domu Dziecka w Gniewkowie środki w kwocie 90.000,- zł proponuje się przeznaczyć na zwiększenie planowanych wydatków na adaptację pomieszczeń lewego skrzydła Bursy Szkolnictwa Zawodowego dla Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego.
II. GOSPODARSTWA POMOCNICZE
W planie przychodów i wydatków Gospodarstwa Pomocniczego przy Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu dokonuje się zwiększenia planowanych przychodów i wydatków o kwotę 8.400,- zł.
W związku z powyższym zmianie ulega zbiorczy plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
III. ZAKŁADY BUDŻETOWE
Zmian w planie przychodów i wydatków zakładu budżetowego pn. Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kruszwicy dokonuje się na skutek ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla ww. zakładu oraz w wyniku ponownego przeliczenia planowanych przychodów i wydatków tego zakładu. Plan po zmianach:
- Przychody ogółem 327.343,- zł w tym: przychody własne 167.449,- zł dotacje 159.894,- zł - Wydatki ogółem 327.343,- zł w tym:
wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi 153.300,- zł
Zmieniony plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego pn. Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kruszwicy stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 2004 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.). Z powołanych przepisów wynika, iż zmiana budżetu powinna być dokonana na takich samych zasadach jak jego uchwalenie. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.


Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Załączniki:

zal.1.188.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 64KB
  Data dodania: piątek, 20 sierpnia 2004, godz. 10:59
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.2.188.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 290KB
  Data dodania: piątek, 20 sierpnia 2004, godz. 10:59
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.3.188.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 75KB
  Data dodania: piątek, 20 sierpnia 2004, godz. 10:59
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.4.188.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 101KB
  Data dodania: piątek, 20 sierpnia 2004, godz. 11:00
  Typ MIME: application/pdf