BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 519241

Data: 29 września 2004 r.
Nr uchwały: XXVI/193/2004
Dotyczy: uzupełnienia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2002 - 2004 przyjętego uchwałą Rady Powiatu nr XXXIII/257/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r. o plan na rok 2005.
Uchwała nr XXVI/193/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 września 2004 r.


w sprawie uzupełnienia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2002 - 2004 przyjętego uchwałą Rady Powiatu nr XXXIII/257/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r. o plan na rok 2005.

Na podstawie art. 12 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz.1806 i z 2003 r. Nr 162, poz.1568 oraz 2004r. Nr 102, poz. 1055)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


1. Przyjąć zmianę dotyczącą Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2002 - 2004 polegającą na uzupełnieniu wspomnianego dokumentu o plan inwestycji na rok 2005.
2. Wieloletni Plan Inwestycyjny, o którym mowa w ust. 1. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Działając na podstawie art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Zarząd Powiatu w Inowrocławiu występuje z inicjatywą uchwałodawcza wnosząc o zaakceptowanie przedstawionego WPI Powiatu Inowrocławskiego na lata 2002 - 2004 uzupełnionego o plany na rok 2005. Przedstawiony w formie jednolitego tekstu, skorygowany Plan umożliwi sprawne gospodarowanie mieniem, pozwoli zoptymalizować działalność inwestycyjną w powiecie w takich
dziedzinach jak :
. Transport i drogi publiczne
. Pomoc społeczna
. Edukacja publiczna
. Ochrona zdrowia
. Ochrona dóbr kultury
. Bezpieczeństwo publiczne
. Administracja samorządowa.
Wywołanie niniejszej uchwały jest również niezbędne z uwagi na ubieganie się Powiatu o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.1.193.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 151KB
  Data dodania: wtorek, 12 października 2004, godz. 13:07
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.2.193.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 231KB
  Data dodania: wtorek, 12 października 2004, godz. 13:08
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.3.193.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 320KB
  Data dodania: wtorek, 12 października 2004, godz. 13:10
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.4.193.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 307KB
  Data dodania: wtorek, 12 października 2004, godz. 13:11
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.5.193.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 216KB
  Data dodania: wtorek, 12 października 2004, godz. 13:11
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.6.193.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 184KB
  Data dodania: wtorek, 12 października 2004, godz. 13:12
  Typ MIME: application/pdf