BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 522768

Data: 29 września 2004 r.
Nr uchwały: XXVI/194/2004
Dotyczy: przyjęcia informacji Zarządu Powiatu dotyczącej analizy przeprowadzonego naboru do szkół ponadgimnazjalnych.
Uchwała Nr XXVI/194/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 września 2004 r.

w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu dotyczącej analizy przeprowadzonego naboru do szkół ponadgimnazjalnych.

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przyjąć informację Zarządu Powiatu, dotyczącą analizy przeprowadzonego naboru do szkół ponadgimnazjalnych, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Nabór do szkół ponadgimnazjalnych stanowi niezwykle istotny element kształtowania polityki oświatowej na terenie powiatu. Decyduje on o sieci szkół, profilach kształcenia, wewnętrznej organizacji placówek oraz polityce kadrowej. Analiza przeprowadzonej rekrutacji pozwala też określić trendy edukacyjne (wybór profili kształcenia, zapotrzebowanie na określony typ szkół itp.) na lata następne.
Jednocześnie zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym, (Dz. U. z 2001 r. nr 132, poz. 1592 z późn. zm.) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji publicznej. W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały staje się zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.194.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 953KB
  Data dodania: wtorek, 12 października 2004, godz. 13:28
  Typ MIME: application/pdf