BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 526753

Data: 29 września 2004 r.
Nr uchwały: XXVI/195/2004
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu na terenie Powiatu Inowrocławskiego za 2003 rok.
Uchwała nr XXVI/195/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 września 2004 r.


w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu na terenie Powiatu Inowrocławskiego za 2003 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Przyjąć sprawozdanie Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu na terenie Powiatu Inowrocławskiego za 2003 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Rada Powiatu w Inowrocławiu jako jeden z elementów planu pracy Rady wskazała w uchwale nr XXV/191/2004 z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na II półrocze 2004 r. - przyjęcie informacji z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu na terenie Powiatu Inowrocławskiego za 2003 rok.
Do dnia znowelizowania ustawy z dnia 12 lipca 1995 r. o ochronie roślin uprawnych (Dz. U. z 2002 Nr 171, poz. 1398, Nr 238, poz. 2019) podstawę do podejmowania przedmiotowej uchwały przez Radę Powiatu stanowił art. 49a ust. 2, zgodnie z którym Rada posiadała uprawnienie do rozpatrywania informacji z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu na terenie Powiatu Inowrocławskiego, a na żądanie Rady, wojewódzki inspektor był obowiązany składać w każdym czasie taką informację.
Z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej tj. 1 maja 2004 r. weszła w życie ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin ( Dz.U. z dnia 27 stycznia 2004 r. z późno zm.), a art. 49 a został uchylony.
W związku z powyższym, celem zapewnienia realizacji planu pracy Rady Powiatu w Inowrocławiu, Zarząd Powiatu przedkłada niniejszym sprawozdanie zawierające informację z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu na terenie Powiatu Inowrocławskiego.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.1.195.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 507KB
  Data dodania: wtorek, 12 października 2004, godz. 13:32
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.2.195.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 925KB
  Data dodania: wtorek, 12 października 2004, godz. 13:33
  Typ MIME: application/pdf