BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 526532

Data: 29 września 2004 r.
Nr uchwały: XXVI/197/2004
Dotyczy: wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2004 r.
Uchwała nr XXVI/197/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 września 2004 r.

w sprawie wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2004 r.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz.1806 i z 2003 r. Nr 162, poz.1568 oraz 2004 r. Nr 102, poz. 1055) w związku z art. 61 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682 i Nr 141, poz. 692, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz.1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207; Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152 i Nr 171, poz. 1663 oraz Nr 223, poz. 2215) oraz art. 64 ust. 1 pkt 4 i art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (pz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 i z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152 i Nr 139, poz. 1324 oraz Nr 229, poz. 2276 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959)

Rada Powiatu w Inowrocławiu
uchwala, co następuje:

§1


Do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2004 r. wybrać Biuro Usług Księgowych "Ewelina" Jadwiga Nawrot ul. Świętokrzyska 53/31 i 32, 88-100 Inowrocław.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Wywołanie uchwały wynika z przepisów zawartych wart. 64 ust. l pkt 4 oraz art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz art. 61 ustawy z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.), zgodnie z którymi sprawozdanie finansowe zakładu opieki zdrowotnej podlega badaniu i ogłaszaniu. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadza biegły rewident.
Natomiast wyboru wyżej wskazanego podmiotu, dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki.
W związku z powyższym Rada Powiatu jako organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu dokonuje wyboru biegłego rewidenta, w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zakładu.


Starosta
Leonard Maciejewski