BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 522884

Data: 29 września 2004 r.
Nr uchwały: XXVI/201/2004
Dotyczy: warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej.
Uchwała nr XXVI/201/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 września 2004 r.


w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. nr 102, poz. 1055) oraz art. 79 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. nr 64, poz. 593, nr 99, poz. 1001).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Ustalić warunki częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Zgodnie z art. 79 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64, poz. 593 z późn. zm.) Rada Powiatu określa w drodze uchwały warunki częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej.
Rodzice obowiązani są zgodnie z art. 79 ust. 1 i 4 cyt. wyżej ustawy do ponoszenia opłaty za pobyt dziecka i osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej.
Zaproponowano aby od rodzin i osób samotnie gospodarujących o dochodach własnych do i równych 75 % kryterium dochodu określonego przez ustawodawcę odstąpić od ustalenia opłaty, gdyż z posiadanych środków mają trudności w zaspokojeniu podstawowych potrzeb bytowych. Ustawodawca
ustalił dla osoby samotnie gospodarującej - kryterium dochodu 461,00 zł, a na każdą osobę w rodzinie - kryterium dochodu 316,00 zł.
Zaproponowane zasady częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej nie przyczynią się do radykalnego obniżenia warunków materialnych, tym samym zobowiązani nie staną się świadczeniobiorcami ośrodka pomocy społecznej.
W związku z powyższym przedłożenie przedmiotowej uchwały pod obrady Rady Powiatu jest zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.201.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 178KB
  Data dodania: wtorek, 12 października 2004, godz. 14:03
  Typ MIME: application/pdf