BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 522885

Data: 29 września 2004 r. Nr uchwały: XXVI/203/2004
Dotyczy: wyrażenia zgody na zabezpieczenie wekslowe dopłaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na budowę hali widowiskowo - sportowej w Kruszwicy.
Uchwała nr XXVI/203/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 września 2004 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie wekslowe dopłaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na budowę hali widowiskowo - sportowej w Kruszwicy.

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 12 ust.9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558 Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 ) w związku z § 15, ust.4 rozporządzenia MENiS w sprawie szczegółowych zasad dofinansowania modernizacji, remontów i inwestycji obiektów sportowych oraz rozwijania sportu wśród dzieci, młodzieży i osób nie pełnosprawnych, trybu składania wniosków o dofinansowanie oraz przekazywania środków na realizację tych zadań i ich rozliczania z dnia 15 stycznia 2003 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 5, poz.48 i Nr 63, poz. 591)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Wyrazić zgodę na zabezpieczenie wekslowe dopłaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na budowę hali widowiskowo - sportowej w Kruszwicy do kwoty 500.000,- zł w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Uzyskanie dofinansowania z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na budowę hali widowiskowo - sportowej w Kruszwicy uwarunkowane jest ustanowieniem przez wnioskodawcę stosownego zabezpieczenia.
Zabezpieczenie to stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowi art. 4 ust. 1 i art. 12, ust. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).


Starosta
Leonard Maciejewski