BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 519515

Data: 27 października 2004 r.
Nr uchwały: XXVII/210/2004
Dotyczy: zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu.
Uchwała nr XXVII/210/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 27 października 2004 r.


w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu.

Na podstawie art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682 i Nr 141, poz. 692, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152 i Nr 171, poz. 1663 oraz Nr 223, poz. 2215) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


W Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu zatwierdzić następujące zmiany:
1) § 25 otrzymuje brzmienie:
,,§ 25 w skład Zakładu wchodzą następujące jednostki i komórki organizacyjne:
1) Szpital Powiatowy im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu, w skład którego wchodzą następujące komórki organizacyjne:
a) I Oddział Wewnętrzny i Gastroenterologiczny
b) II Oddział Wewnętrzny i Endokrynologiczny,
c) Oddział Kardiologiczny,
d) Stacja Dializ z Pracownią Koncentratów,
e) Oddział Opieki Paliatywnej,
f) Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym,
g) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Poradnią Anestezjologiczną i Leczenia Bólu,
h) Oddział Rehabilitacyjny,
i) Oddział Dziecięcy z Izbą Przyjęć Dziecięcą,
j) Oddział Noworodkowy, .
k) Oddział Położniczo-Ginekologiczny, w tym Oddział Położniczy i Oddział Ginekologii, z Izbą Przyjęć i Poradnią Położniczo-Ginekologiczną,
l) I Oddział Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Dziecięcej,
m) II Oddział Chirurgii Ogólnej,
n) Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedii,
o) Oddział Okulistyczny,
p) Oddział Laryngologiczny,
q) Oddział Urologiczny,
r) Izba Przyjęć z Oddziałem Ratunkowym i Oddziałem Chirurgii Jednego Dnia,
s) Blok Operacyjny,
t) Apteka Szpitalna,
u) Centralna Sterylizatomia,
v) Zakład Anatomii Patologicznej z Pracownią Sekcyjną, Pracownią Histopatologiczną, Pracownią Biopsji Cienkoigłowej Aspiracyjnej (BAC), Pracownią Cytologiczną,
w) Centralne Laboratorium Analityczne z Pracownią Chemiczną, Pracownią Biochemii i Immunologii, Pracownią Równowagi Kwasowo-Zasadowej, Elektrolitów i Białek, Pracownią Hematologii i Układu Krzepnięcia, Pracownią Badań Pilnych, Pracownią Analityki Ogólnej,
x) Zakład Mikrobiologii Lekarskiej z Pracownią Posiewów, Pracownią Posiewu Gruźlicy, Pracownią Komputerową i Posiewów Czystościowych,
y) Zakład Diagnostyki Obrazowej z Pracownią Ultrasonograficzną, Pracownią Mammograficzną, Pracownią Tomografii Komputerowej, Pracownią Rentgenowską,
z) Pracownia Elektrodiagnostyki (EKG i EEG) z Pracownią Rehabilitacji Kardiologicznej,
aa) Pracownia Echokardiograficzna,
bb) Pracownia Endoskopii Gastroenterologicznej,
cc) Pracownia Bronchoskopii,
dd) Bank Krwi z Pracownią Serologiczną,
ee) Dział Zakażeń Szpitalnych i Monitorowania Jakości,
ff) Dział Żywienia,
gg) Stanowisko Psychologa Szpitalnego;
2) Przychodnia Przyszpitalna, w skład której wchodzą następujące komórki organizacyjne:
a) Poradnia Ogólna dla Dorosłych POZ, b) Poradnia Ogólna dla Dzieci POZ,
c) Poradnia Alergologiczno-Pulmonologiczna dla Dorosłych, . d) Poradnia Alergologiczno-Pulmonologiczna dla Dzieci, e) Poradnia Diabetologiczna,
f) Poradnia Endokrynologiczna,
g) Poradnia Gastroenterologiczna,
h) Poradnia Kardiologiczna,
i) Poradnia Nefrologiczna,
j) Poradnia Medycyny Pracy,
k) Poradnia Pracownicza,
l) Poradnia Walki z Bólem i Opieki Paliatywnej z Zespołem Wyjazdowym Opieki Paliatywnej Domowej,
m) Poradnia Dermatologiczna,
n) Poradnia Neurologiczna,
o) Poradnia Neurologii Dziecięcej,
p) Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy,
q) Poradnia Reumatologiczna,
r) Poradnia Rehabilitacyjna,
s) Poradnia Patologii Noworodków i Wcześniaków,
t) Szkoła Rodzenia,
u) Poradnia Prolaktacyjna,
v) Poradnia Chirurgiczna Ogólna,
w) Poradnia Chirurgiczna Ogólna dla Dzieci,
x) Poradnia Chirurgii Naczyniowej,
y) Poradnia Onkologiczna,
z) Poradnia Neurochirurgiczna,
aa) Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
bb)Poradnia Wad Postawy, cc) Poradnia Preluksacyjna,
dd) Poradnia Okulistyczna,
ee) Poradnia Laryngologiczna z Pracownią Audiometryczną,
ff) Poradnia Urologiczna,
gg) Poradnia Zdrowia Psychicznego,
hh) Poradnia Antynikotynowa,
ii) Poradnia Psychologiczna,
jj) Poradnia Chirurgii Stomatologicznej;
3) Pracownia Rehabilitacji;
4) Pogotowie Ratunkowe, w skład którego wchodzą: Zespół Wyjazdowy Wypadkowy "W", Zespół Wyjazdowy Reanimacyjny "R", Zespół Wyjazdowy Ogólny, Ambulatorium Ogólne;
5) Zakład Usług Pielęgniarskich;
6) Apteka Ogólnodostępna "Nova";
7) komórki organizacyjne w zakresie działalności pomocniczej i administracji:
a) Dział Pralni i Dezynfekcji,
b) Dział Administracyjno-Gospodarczy,
c) Dział Techniczny, .
d) Dział Naprawy i Konserwacji Urządzeń Medycznych,
e) Dział Informatyki,
f) Dział Zaopatrzenia,
g) Dział Transportu,
h) Dział Ekonomiczno-Finansowy,
i) Dział Marketingu,
j) Dział Statystyki Medycznej i Dokumentacji,
k) Dział Służb Pracowniczych,
l) Stanowisko Audytora Wewnętrznego,
m) Stanowisko Radcy Prawnego,
n) Stanowisko do spraw Organizacyjno-Prawnych,
o) Stanowisko do spraw Zakładowej Kontroli Gospodarczej i Inwentaryzacji,
p) Stanowisko do spraw Zakładowego Inspektoratu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
q) Stanowisko do spraw Obrony Cywilnej,
r) Stanowisko do spraw Ochrony Przeciwpożarowej,
s) Stanowisko Kapelana Szpitalnego.
2) Schemat Organizacyjny Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2


Zatwierdzić tekst jednolity Statutu Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, z uwzględnieniem zmian, o których mowa w §1 oraz zmian zatwierdzonych:
1) Uchwałą Nr IX/45/99 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 14 lipca 1999 r. w sprawie zmiany Statutu Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu,
2) Uchwałą Nr XI/63/99 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 27 października 1999 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu,
3) Uchwałą Nr XIV/85/2000 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 23 lutego 2000 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu,
4) Uchwałą Nr XVII/111/2000 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu,
5) Uchwałą Nr XXIII/172/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu,
6) Uchwałą Nr XXV/190/2001 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zatwierdzenia ujednoliconego tekstu Statutu,
7) Uchwałą Nr XXXII/249/2001 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 14 listopada 2001 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zatwierdzenia ujednoliconego tekstu Statutu,
8) Uchwałą Nr XXXVI/305/2002 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zatwierdzenia ujednoliconego tekstu Statutu,
9) Uchwałą Nr XL/327/2002 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 25 września 2002 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zatwierdzenia ujednoliconego tekstu Statutu,
10) Uchwałą Nr XV/l05/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 października 2003 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu.
11) Uchwałą Nr XXIII/151/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z ,dnia 26 maja 2004 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Do Rady Powiatu w Inowrocławiu 21 września 2004 r. wpłynął wniosek Dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu o dokonanie zmian w Statucie tego Zakładu.
Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) zmiany statutu dokonywane są w trybie ustalonym do zatwierdzenia statutu. Zatem zmiany statutu uchwala Rada Społeczna i przedkłada do zatwierdzenia organowi, który Zakład utworzył (art. 39 ust. 2 wyżej cyt. ustawy).
Zmiana treści § 25 Statutu PS ZOZ w Inowrocławiu ma charakter porządkowy. Nowe brzmienie paragrafu 25 określa wewnętrzną strukturę organizacyjną PS ZOZ w sposób jasny i spójny z wewnętrznymi regulaminami organizacyjnymi Zakładu oraz uwzględnia zasady wynikające z aktualnie obowiązującego prawa w tym zakresie.
Konsekwencją wyżej wymienionej zmiany § 25 Statutu jest zmiana Schematu Organizacyjnego PS ZOZ w Inowrocławiu.
Nadanie nowego brzmienia § 25 nie powoduje ograniczenia lub rozszerzenia prowadzonej przez Zakład działalności i nie skutkuje powstaniem dodatkowych kosztów tej działalności.
Wprowadzenie zmian w Statucie PS ZOZ w Inowrocławiu zostało zaakceptowane Uchwałą Nr XVI/III/2004 Rady Społecznej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu z dnia 20 września 2004 r.
Natomiast przyjęcie jednolitego tekstu Statutu PS ZOZ z uwzględnieniem wprowadzonych zmian jest niezbędne do przedłożenia w Krajowym Rejestrze Sądowym, stosownie do art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U.-z 2001 r. Nr 17, poz. 209 z późn. zm.). W związku z powyższym zasadne jest przedstawienie niniejszej uchwały pod obrady Rady Powiatu w Inowrocławiu.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.1.210.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 168KB
  Data dodania: poniedziałek, 15 listopada 2004, godz. 13:59
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 53KB
  Data dodania: poniedziałek, 15 listopada 2004, godz. 13:59
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.2b.210.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 166KB
  Data dodania: poniedziałek, 15 listopada 2004, godz. 14:00
  Typ MIME: application/pdf