BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 519121

Data: 24 listopada 2004 r.
Nr uchwały: XXVIII/217/2004
Dotyczy: przyjęcia informacji Zarządu Powiatu dotyczącej działalności kulturotwórczej i sportowo - rekreacyjnej w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych
Uchwała Nr XXVIII/217/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 24 listopada 2004 r.


w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu dotyczącej działalności kulturotwórczej i sportowo - rekreacyjnej w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych.


Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Przyjąć informację Zarządu Powiatu, dotyczącą działalności kulturotwórczej i sportowo - rekreacyjnej w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula IwickaUzasadnienie
do uchwały nr XXVIII/217/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 24 listopada 2004 r.


Działalność kulturotwórcza i sportowo - rekreacyjna to jeden z najistotniejszych elementów pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół i placówek oświatowych.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym, (Dz. U. z 2001 r. nr 132, poz. 1592 z późn. zm.) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji publicznej. W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały staje się zasadne.


STAROSTA
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal-217.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 78KB
  Data dodania: wtorek, 4 stycznia 2005, godz. 09:41
  Typ MIME: application/pdf