BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 521783

Data: 15 grudnia 2004 r.
Nr uchwały: XXIX/226/2004
Dotyczy: przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2005 - 2007.
Uchwała nr XXIX/226/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 15 grudnia 2004 r.


w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2005 - 2007.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz.1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz 2004r. Nr 102, poz. 1055)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przyjąć "Wieloletni plan inwestycyjny dla Powiatu Inowrocławskiego na lata 2005 - 2007" w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§3


Traci moc uchwała Rady Powiatu w Inowrocławiu Nr XXV1/193/2004 z dnia 29 września 2004 r. w sprawie uzupełnienia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2002 - 2004 przyjętego uchwałą Rady Powiatu nr XXXIII/257/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r. o plan na rok 2005.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§5


Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Zarząd Powiatu w Inowrocławiu występuje z inicjatywą uchwałodawczą wnosząc o zaakceptowanie przedstawionego" Wieloletniego planu inwestycyjnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2005 - 2007". Dokument ten jest kontynuacją przyjętego w grudniu 2001 roku wieloletniego planu inwestycyjnego naszego Powiatu na lata 2002 - 2004, "WPI" do roku 2007 umożliwi sprawne gospodarowanie mieniem, pozwoli zoptymalizować efektywność działalności inwestycyjnej w powiecie.
Projekty wpisane do WPI realizują zadania określone w programach operacyjnych zawartych w Strategii Rozwoju Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego. Proponowany Plan obejmujący lata 2005-2007 jest również zgodny ze Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2000 - 2010.
W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na najbliższe trzy lata preferencje będą miały zadania, które maja szanse zostać dofinansowane ze środków zewnętrznych. Dokument ten daje podstawę prawną do absorpcji funduszy strukturalnych pochodzących z Unii Europejskiej.
Stosownie do art.12, pkt.8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu a dotyczących zobowiązań w za- kresie inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę, należy do wyłącznej kompetencji rady powiatu.
Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie wnioskowanej uchwały jest zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.226.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 1,1MB
  Data dodania: środa, 29 grudnia 2004, godz. 11:51
  Typ MIME: application/pdf