BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 519186

Data: 15 grudnia 2004 r.
Nr uchwały: XXIX/228/2004
Dotyczy: zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Inowrocławiu na I półrocze 2005 r.
Uchwała nr XXIX/228/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 15 grudnia 2004 r.


w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Inowrocławiu na I półrocze 2005 r.

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o . samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055) oraz § 46 ust. 2 Statutu Powiatu Inowrocławskiego przyjętego uchwałą Nr IV /15/99 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 23 stycznia 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Inowrocławskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr 50, poz. 445 i Nr 50, poz. 446, z 2002 r. Nr 31, 'poz. 571, Nr 120, poz. 2448 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1847).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Zatwierdzić plany pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Inowrocławiu na I półrocze 2005 r., w brzmieniu przedstawionym Radzie przez przewodniczących poszczególnych komisji.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Powiatu w Inowrocławiu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rad Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Wywołanie niniejszej uchwały wynika z ustawowego wymogu przedłożenia planów pracy Komisji Radzie Powiatu.
Zgodnie z § 46 ust. 2 Statutu Powiatu Inowrocławskiego komisje stałe działają zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez Radę.
Przepis art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) stanowi, iż Komisje podlegają Radzie Powiatu w całym zakresie swojej działalności i przedkładającej swoje plany pracy.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.1.228.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 139KB
  Data dodania: środa, 29 grudnia 2004, godz. 11:45
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.2.228.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 157KB
  Data dodania: środa, 29 grudnia 2004, godz. 11:45
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.3.228.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 129KB
  Data dodania: środa, 29 grudnia 2004, godz. 11:46
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.4.228.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 158KB
  Data dodania: środa, 29 grudnia 2004, godz. 11:46
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.5.228.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 171KB
  Data dodania: środa, 29 grudnia 2004, godz. 11:47
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.6.228.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 164KB
  Data dodania: środa, 29 grudnia 2004, godz. 11:47
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.7.228.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 72KB
  Data dodania: środa, 29 grudnia 2004, godz. 11:47
  Typ MIME: application/pdf