BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 520696

Data: 19 listopada 2002r.
Nr uchwały: I /1/2002
Dotyczy: Regulaminu głosowania tajnego przy wyborze Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Inowrocławiu
Uchwała Nr I /1/2002
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 19 listopada 2002r.

Regulaminu głosowania tajnego przy wyborze Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984 ) oraz § 32 ust. 4 Statutu Powiatu Inowrocławskiego, przyjętego uchwałą Nr IV /15/99 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 23 stycznia 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Inowrocławskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko- Pomorskiego Nr 50, poz. 445 i Nr 50, poz. 446 oraz z 2002 r. Nr 31, poz. 571 ).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Ustalić następujące zasady przeprowadzania głosowania tajnego przy wyborze Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Inowrocławiu.
1. Głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady pięcioosobowa Komisja Skrutacyjna, która wybiera spośród swoich członków przewodniczącego.
2. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania.
3. Na karcie głosowania wydrukowane są w kolejności alfabetycznej nazwiska i imiona wszystkich kandydatów. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji. Komisja Skrutacyjna opatrzy karty pieczęcią Rady Powiatu.
4. Głosowanie odbywa się z zapewnieniem tajności głosowania.
5. Głosowanie odbywa się przez skreślenie nazwisk kandydatów i pozostawienie takiej ilości nazwisk kandydatów, jaka jest wybierana w danym głosowaniu lub skreślenie większej liczby kandydatów, a następnie wrzucenie do urny kart do głosowania po wyczytaniu nazwisk radnych z listy obecności przez Komisję Skrutacyjną.
6. Głos uznaje się za ważny, jeżeli na karcie do głosowania pozostawiono tyle samo lub mniej nazwisk nieskreślonych ile jest wybieranych w danym głosowaniu, a także jeżeli wszystkie nazwiska zostały skreślone.
7. Dopisanie na karcie dodatkowych nazwisk albo poczynienie innych dopisków nie wpływa na ważność oddanego głosu.
8. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Powiatu następuje z grona Rady bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.
9. Komisja Skrutacyjna liczy głosy i sporządza ze swoich czynności protokół stanowiący załącznik do uchwały o wyborze. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej.

§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący obrad
Lucjan Kwiatkowski


Uzasadnienie

Wywołanie niniejszej uchwały jest niezbędne ze względu na konieczność przeprowadzenia tajnego głosowania przy wyborze Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Inowrocławiu, zgodnie z dyspozycją § 32 ust. 4 Statutu Powiatu, przyjętego uchwałą Nr/IV /15/99 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 23 stycznia 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Inowrocławskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr 50, poz. 445 i Nr 50, poz. 446 oraz z 2002 r. Nr 31, poz. 571). W myśl powołanego przepisu zasady i sposób przeprowadzania głosowania tajnego określa każdorazowo Rada Powiatu w drodze uchwały.

Przewodniczący obrad
Lucjan Kwiatkowski