BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 519653

Data: 29 grudnia 2004 r.
Nr uchwały: XXX/231/2004
Dotyczy: zmian uchwały w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, na które w roku 2004 przeznaczone zostaną środki przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Uchwała nr XXX/231/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 grudnia 2004 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, na które w roku 2004 przeznaczone zostaną środki przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102,poz. 1055) oraz art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 i Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz.1101, Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249 z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800 z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 90, poz.844, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228. poz. 2262 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001 i Nr 240, poz. 2407).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Dokonać przeniesienia środków pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanymi przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, a pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w następujący sposób: ze środków przeznaczonych na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych przenieść kwotę 3.051 zł (słownie: trzy tysiące pięćdziesiąt jeden złotych) na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.

§2


W uchwale nr XXVI/200/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 września 2004 roku w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, na które w roku 2004 przeznaczone zostaną środki przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z późn. zm. w § 1 pkt 3:
1. ppkt 1) otrzymuje brzmienie:
,,1) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych: 253.451 zł"
2. ppkt 4) otrzymuje brzmienie:
,,4) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych 1.010.214 zł"

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwróciła się pismem z dnia 20 grudnia 2004 znak: PCPR.821-8213/27/04 z prośbą o dokonanie przeniesienia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji społecznej informując, iż powyższa prośba wynika z niekonsekwentnego oświadczenia woli osób wnioskujących o dofinansowanie uczestnictwa na turnusie rehabilitacyjnym, które składały deklarację (ustną) o rezygnacji z pobytu na turnusie, a następnie wraz z opiekunami uczestniczyły w nim. Zgłoszone rezygnacje powodowały przyznanie dofinansowania następnym wnioskodawcom. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o pobycie osób, które pierwotnie zrezygnowały z turnusu dowiedziało się po otrzymaniu faktur obciążających za ich pobyt na turnusie. Mając na uwadze dobro osób niepełnosprawnych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest zobowiązane uiścić należne kwoty. W związku z powyższym należy przenieść kwotę 3.051 zł W wyniku przeniesienia kwota na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych zmniejszy się z 1.013.265 zł na kwotę 1.010.214 zł a kwota dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych zwiększona zostanie z kwoty 250.400 zł do kwoty 253.451 zł.
Zasadność wywołania niniejszej uchwały wynika z przepisów art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.)
Mając powyższe na uwadze zasadne jest podjecie uchwały Rady Powiatu w tym względzie.


Starosta
Leonard Maciejewski