BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 522850

Data: 29 grudnia 2004 r.
Nr uchwały: XXX/232/2004
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", schemat I "Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej"
Uchwała nr XXX/232/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 grudnia 2004 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", schemat I "Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej".


Na podstawie art. 12 pkt. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr. 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


W "Regulaminie udzielania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, prowadzonych i dotowanych przez Powiat Inowrocławski w roku szkolnym 2004/2005", stanowiącym załącznik do uchwały nr XXV/189/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", schemat I "Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej", z późn. zm., § 3 ust.3 i 4 otrzymuje następujące brzmienie:

,,3. Maksymalna kwota stypendium w roku szkolnym 2004/2005 wynosi 1.000,- zł.

4. Stypendium wypłacane jest w okresie nie dłuższym niż 10 miesięcy, tj. od września 2004 r. do czerwca 2005 r. w wysokości 100,- zł miesięcznie."

§2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodnicząca Rady Powiatu
w Inowrocławiu
Urszula IwickaUzasadnienie
do uchwały nr XXX/232/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 grudnia 2004 r.


Uchwałą nr XXV/189/2004 z dnia 28 lipca 2004 r. Rady Powiatu w Inowrocławiu ustalono zasady udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", schemat I "Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej".
Załącznik do tej uchwały stanowił "Regulamin udzielania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, prowadzonych i dotowanych przez Powiat Inowrocławski w roku szkolnym 2004/2005", który uległ zmianie na podstawie uchwały Rady Powiatu nr XXVI/198/2004 z dnia 29 września 2004 r.
Z powodu kolejnych zmian zasad realizacji udzielania i rozliczania stypendiów, uchwałę niniejszą podejmuje się w celu modyfikacji opracowanego uprzednio regulaminu w sposób wskazany przez koordynatora.
Stosownie do zapisów art. 12, pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.) do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.STAROSTA
Leonard Maciejewski