BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 519650

Data: 29 grudnia 2004r.
Nr uchwały: XXX/235/2004
Dotyczy: zabezpieczenia wekslowego oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji
Uchwała nr XXX/235/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 grudnia 2004r.


w sprawie: zabezpieczenia wekslowego oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji


Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. "d" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688 i 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 52 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i 189, poz. 1851 oraz z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291 i Nr 210, poz. 2135)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1

Upoważnić Zarząd Powiatu w Inowrocławiu do ustanowienia prawnego zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków przyznanych na realizację projektu stypendialnego dla studentów "Szansa dla żaka", wdrażanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Priorytetu II, działanie 2.2, "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" w formie poręczenia wekslowego oraz notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.

§2

Kwota zabezpieczenia, o którym mowa w §l nie może przekraczać 112.813,00 zł (słownie:
sto dwanaście tysięcy osiemset trzynaście złotych).

§3

Termin obowiązywania zabezpieczeń wygasa 31 sierpnia 2005 roku.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§5

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula IwickaUzasadnienie
do uchwały nr XXX/235/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 grudnia 2004 r.


Powiat Inowrocławski, wraz z innymi Powiatami Województwa Kujawsko-Pomorskiego przystąpił do realizacji projektu stypendialnego "Szansa dla żaka" na podstawie umowy zawartej w dniu 13 września 2004 r. w Toruniu. Wspomniana umowa wskazuje Miasto Bydgoszcz jako Koordynatora prac związanych z przygotowaniem i realizacją projektu oraz jako na podmiot upoważniony do zawarcia umowy finansowania projektu z Instytucja Wdrażającą. Zasady rozliczania się i współpracy Powiatów z Koordynatorem określą zawarte umowy.
Dążąc do prawnego zabezpieczenia prawidłowej realizacji umów, Koordynator występuje do każdego z Powiatów o ustanowienie dwojakiego rodzaju zabezpieczeń. Zgodnie z propozycją zawartą w uchwale, może to być poręczenie wekslowe oraz notarialne oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Działanie to podjęte zostaje na podstawie art. 12 pkt.8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Zgodnie z art. 52 ust. 1 jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać poręczeń i gwarancji z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy.
Proponowane formy zgodne są z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2004 r. w sprawie wzoru umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz.U. Nr 225 poz. 2285)


STAROSTA
Leonard Maciejewski