BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 519116

Data: 29 grudnia 2004 r.
Nr uchwały: XXX/237/2004
Dotyczy: budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 rok.
Uchwała nr XXX/237/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 grudnia 2004 r.


w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 rok.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i art. 54 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art.l09, art.116, art. 124, art. 128 ust.2 pkt. 1, art. 134 ust.3 i ust.4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264 i Nr 123, poz. 1291)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.
w wysokości 87.617.067,- zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
1) dotacje 20.767.238,- zł z czego:
a) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne
zlecone ustawami 7.765.600,- zł zgodnie z załącznikiem nr 2
b) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych
powiatu 9.152.800,- zł zgodnie z załącznikiem nr 3
c) dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej 25.900,- zł zgodnie z załącznikiem nr 4
d) dotacje na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 503.422,- zł zgodnie z załącznikiem nr 5
e) dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 1.285.000,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 6
f) dotacje na zadania realizowane w ramach programów unijnych 2.034.516,-złl zgodnie z załącznikiem nr 7,
2) subwencje 45.116.742,- zł zgodnie z załącznikiem nr 8,
3) dochody własne 21.733.087,-zł
w tym: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych (PIT i CIT) - 12.891.350,- zł zgodnie z załącznikiem nr 9.
3. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, odprowadzanych do budżetu państwa w wysokości 993.000,- zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

§2


1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.
w wysokości 90.317.067,- zł zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. l przeznacza się na:
1) wydatki bieżące 85.107.896,- zł w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 55.713.869,- zł
b) dotacje 2.486.300,- zł zgodnie z załącznikiem nr 12 z tego:
- dla szkół niepublicznych 616.000,- zł
- dla szkół publicznych 100.000,- zł
- dla instytucji kultury 550.000,- zł
- na zad. bieżące przekazane gminie 80.000,- zł
- na zad. bieżące przekaz. powiatom 340.300,- zł
- dla zakładów budżetowych 800.000,- zł
c) wydatki na obsługę długu publicznego 100.000,- zł
2) wydatki majątkowe 5.209.171,- zł w tym na:
wydatki inwestycyjne 5.209.171,- zł zgodnie z załącznikiem nr 13.
3. Kwota wydatków, określona w ust. 1, obejmuje ponadto:
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 7.765.600,- zł zgodnie z załącznikiem nr 2a,
2) wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 25.900,- zł zgodnie z załącznikiem nr 4a,
3) wydatki związane z realizacją wspólnych zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu
terytorialnego 503.422,- zł zgodnie z załącznikiem nr 5a,
4) wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 1.285.000,- zł zgodnie z załącznikiem nr 6a,
5) wydatki na zadania realizowane w ramach programów unijnych 2.294.656,- zł zgodnie z załącznikiem 7a,
6) wydatki na realizację Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 7.288.171,- zł zgodnie z załącznikiem nr 14.

§3


1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.700.000,-zł
2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowić będą kredyty zaciągnięte w:
. wybranych bankach w kwocie 2.000.000,- zł
. Banku Ochrony Środowiska (kredyt preferencyjny) w kwocie 700.000,- zł

§4


Ustala się plan przychodów i rozchodów na 2005 r. w wysokości:
- planowane przychody 2.700.000,- zł
- planowane rozchody O zgodnie z załącznikiem nr 15.

§5


Przewiduje się kwotę zadłużenia Powiatu na koniec roku budżetowego w wysokości 2.700.000,- zł zgodnie z załącznikiem nr 16.

§6


W roku 2005 nie przewiduje się spłaty kapitału (załącznik nr 17).

§7


Tworzy się:
- rezerwę ogólną w wysokości 500.000,- zł - rezerwę celową w łącznej kwocie 185.500,- zł
z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań powiatu w zakresie:
. ochrony i promocji zdrowia 60.000,- zł
. działania na rzecz osób niepełnosprawnych 10.000,- zł
. nauki, edukacji, oświaty i wychowania 10.000,- zł
. upowszechniania kultury fizycznej i sportu 40.000,- zł
. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
(ośrodek interwencji kryzysowej) 60.000,- zł . podtrzymywania tradycji narodowej oraz rozwoju
świadomości obywatelskiej i kulturalnej 5.500,- zł.

§8


Ustala się plany przychodów i wydatków dla:
1. środków specjalnych w wysokości:
- przychody 1.558.740,- zł
- wydatki 1.695.450,- zł zgodnie z załącznikiem nr 18,
2. gospodarstw pomocniczych w wysokości:
- przychody 884.804,- zł
- wydatki 735.628,- zł zgodnie z załącznikiem nr 19,
3. zakładów budżetowych w wysokości
- przychody 1.518.504,- zł
- wydatki 1.513.504,- zł zgodnie z załącznikiem nr 20.

§9


1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
- przychody 1.680.000,- zł
- wydatki 1.980.000,- zł zgodnie z załącznikiem nr 21.
2. Przyjmuje się do wiadomości:
a) plan przychodów i wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości:
- przychody 3.041.744,- zł
- wydatki 3.041.744,- zł zgodnie z załącznikiem nr 22,
b) plan przychodów i wydatków Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
- przychody 650.000,- zł
- wydatki 645.000,- zł zgodnie z załącznikiem nr 23.

§10


Upoważnia się Zarząd Powiatu Inowrocławskiego do:
1. zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych do wysokości 500.000,- zł na pokrycie niedoboru występującego w ciągu roku budżetowego,
2. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami,
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu Inowrocławskiego.
4. udzielania poręczeń do kwoty 100.000,- zł

§11


Określa się wysokość sumy, do której Zarząd Powiatu w Inowrocławiu może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 500.000, zł.

§12


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§13


Uchwała podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej oraz opublikowaniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

§14


Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.


Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Zarząd Powiatu w Inowrocławiu - działając na podstawie ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) - a także w oparciu o uchwałę nr XXIII/170/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie procedury opracowania budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2005 przedkłada projekt uchwały budżetowej na 2005 r.
W oparciu o wstępne wielkości subwencji i dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ( pismo Ministra Finansów z 13.10.2004 r. znak: ST4-4820/783/2004), dotacji ( pismo z Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z 21.10.2004 r. Nr WFB.I.- 3010/96-6/2004) oraz wnioski wypracowane na komisjach problemowych Rady Powiatu (przy jednoczesnym założeniu efektywnej i bardzo oszczędnej gospodarki finansowej) opracował budżet o następujących parametrach:
1. Dochody 87.617.067,- zł
2. Wydatki 90.317.067,- zł ( w tym: rezerwa ogólna - 0,56% planowanych wydatków)
3. Deficyt 2.700.000,- zł
W myśl art. 48 ustawy o finansach publicznych Zarząd Powiatu w Inowrocławiu proponuje zaciągnięcie kredytu w łącznej kwocie 2.700.000,- zł z czego:
- w wybranych bankach 2.000.000,- zł na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach roku 2005
- w Banku Ochrony Środowiska (kredyt preferencyjny) 700.000,- zł
na:
. termomodernizację sali gimnastycznej I LO 200.000;- zł
. termomodernizację obiektu ZSP Nr 4 300.000,- zł
. modernizację co i stolarki w III LO 200.000,- zł
W przedłożonym projekcie budżetu na 2005 r. Zarząd zapewnił wszystkim podległym jednostkom minimum potrzeb finansowych do ich prawidłowego funkcjonowania, zabezpieczył środki na 3% podwyżki wynagrodzeń dla pracowników podległych jednostek oraz udział własny niezbędny do pozyskiwania środków z programów unijnych.
Zgodnie z art.12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady powiatu należy uchwalanie budżetu.
W myśl art.54 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) uchwała budżetowa powinna być uchwalona przed rozpoczęciem roku budżetowego.
Projekt budżetu spełnia warunki określone w art. 109, art.116, art. 124, art. 128 ust.2 pkt.1, art. 134 ust.3 i ust.4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.1.237.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 608KB
  Data dodania: piątek, 7 stycznia 2005, godz. 11:30
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.2_i_3.237.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 446KB
  Data dodania: piątek, 7 stycznia 2005, godz. 11:36
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.4.237.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 91KB
  Data dodania: piątek, 7 stycznia 2005, godz. 11:37
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.5.237.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 96KB
  Data dodania: piątek, 7 stycznia 2005, godz. 11:37
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.6.237.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 137KB
  Data dodania: piątek, 7 stycznia 2005, godz. 11:38
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.7.237.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 153KB
  Data dodania: piątek, 7 stycznia 2005, godz. 11:39
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.8.237.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 51KB
  Data dodania: piątek, 7 stycznia 2005, godz. 11:41
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.9.237.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 290KB
  Data dodania: piątek, 7 stycznia 2005, godz. 11:41
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.10.237.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 69KB
  Data dodania: piątek, 7 stycznia 2005, godz. 11:42
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.11.237.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 1,3MB
  Data dodania: piątek, 7 stycznia 2005, godz. 11:43
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.12.237.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 123KB
  Data dodania: piątek, 7 stycznia 2005, godz. 11:43
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.13.237.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 147KB
  Data dodania: piątek, 7 stycznia 2005, godz. 11:44
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.14.237.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 214KB
  Data dodania: piątek, 7 stycznia 2005, godz. 11:45
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.15.237.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 43KB
  Data dodania: piątek, 7 stycznia 2005, godz. 11:45
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.16.237.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 101KB
  Data dodania: piątek, 7 stycznia 2005, godz. 11:45
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.17.237.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 75KB
  Data dodania: piątek, 7 stycznia 2005, godz. 11:46
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.18.237.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 176KB
  Data dodania: piątek, 7 stycznia 2005, godz. 11:46
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.19.237.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 55KB
  Data dodania: piątek, 7 stycznia 2005, godz. 11:46
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.20.237.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 80KB
  Data dodania: piątek, 7 stycznia 2005, godz. 11:46
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.21.237.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 260KB
  Data dodania: piątek, 7 stycznia 2005, godz. 11:47
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.22.237.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 183KB
  Data dodania: piątek, 7 stycznia 2005, godz. 11:47
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.23.237.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 61KB
  Data dodania: piątek, 7 stycznia 2005, godz. 11:48
  Typ MIME: application/pdf