BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 519646

Data: 2 lutego 2005 r.
Nr uchwały: XXXI/243/05
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.
UCHWAŁA NR XXXI/243/05
RADY POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 2 lutego 2005 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.


Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.[1]) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późn. zm.[2])
uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/237/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. w dochodach budżetowych:
- w § 1 ust. 1 „Dochody” kwotę „87.617.067,- zł” zastąpić kwotą „87.688.834,- zł”
- w § 1 ust. 2 pkt.1 „dotacje” kwotę „20.767.238,- zł” zastąpić kwotą „20.839.005,- zł”
- w § 1 ust. 2 pkt. 1 lit. f "dotacje na zadania realizowane w ramach programów unijnych" kwotę „2.034.516,- zł” zastąpić kwotą „2.106.283,- zł”
- w § 1 ust. 2 pkt.2 "subwencje" kwotę „45.116.742,- zł” zastąpić kwotą „44.852.223,- zł”
- w § 1 ust. 2 pkt.3 "dochody własne" kwotę „21.733.087,- zł” zastąpić kwotą „21.997.606,- zł”

2. w wydatkach budżetowych:
- w § 2 ust.1 „Wydatki” kwotę ,,90.317.067,- zł” zastąpić kwotą „90.388.834,- zł”
- w § 2 ust. 2 pkt. 1 „wydatki bieżące” kwotę „85.107.896,- zł” zastąpić kwotą „85.179.663,- zł”

Wprowadzone zmiany nie wpływają na wysokość deficytu budżetowego powiatu.

§ 2. Zmiany w planach dochodów i wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr l i 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291 i Nr 210, poz.2135.


UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXI/243/05
RADY POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 2 lutego 2005 r.


zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.Zarząd Powiatu w Inowrocławiu występuje z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą zmian budżetu na 2005 rok i tak:

1. W związku ze zmianą harmonogramów wypłat stypendiów dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych (w ramach programów unijnych) dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o łączną kwotę 71.767,- zł
z czego:
a) dział 803 "Szkolnictwo wyższe",
rozdział 80309 "Pomoc materialna dla studentów" o kwotę 6.843,- zł
b) dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza",
rozdział 85415 "Pomoc materialna dla uczniów" o kwotę 64.924,- zł

2. Na skutek otrzymania informacji z Miasta Bydgoszcz o obowiązujących paragrafach klasyfikacji budżetowej dla dotacji na stypendia dla studentów dokonuje się zmiany w planowanych dochodach w dziale 803 "Szkolnictwo wyższe, rozdziale 80309 "Pomoc materialna dla studentów" poprzez wyzerowanie § 2318 "Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" i § 2319 "Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego", a utworzenie § 2328 "Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" oraz § 2329 "Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" .

3. Na podstawie pisma Ministra Finansów z 7 stycznia 2005 r. znak: ST4-4820/1/2005 w sprawie ostatecznej wysokości kwot poszczególnych części subwencji ogólnej na 2005 r. oraz o planowanej na 2005 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dokonuje się:
a) zwiększenia planowanych dochodów w dziale 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem", rozdziale 75622 "Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa" , § 0010 "Podatek dochodowy od osób fizycznych" o kwotę + 80.468,- zł
b) zmniejszenia planowanych dochodów w dziale 758 "Różne rozliczenia", rozdziale 75801 "Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego",
§ 2920 "Subwencje ogólne z budżetu państwa" o kwotę - 264.924,- zł
c) zwiększenia planowanych dochodów w dziale 758 "Różne rozliczenia", rozdziale 75832 "Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów", § 2920 "Subwencje ogólne z budżetu państwa" o kwotę + 405,- zł
razem zmniejszenie planowanych dochodów - 184.051,- zl


Wobec powyższego, o kwotę 184.051,- zł zwiększa się planowane dochody w § 0420 "Wpływy z opłaty komunikacyjnej", rozdziale 75618 "Wpływy z innych opłat' stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego", dziale 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem".

W wyniku powyższych zmian budżet Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r. (zarówno po stronie planowanych dochodów jak i wydatków) ulegnie zwiększeniu o kwotę 71. 767,- zł, natomiast deficyt nie ulegnie zmianie.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności przepis art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.). Z powołanych przepisów wynika, iż zmiana budżetu powinna być dokonana na takich samych zasadach jak jego uchwalenie.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.


STAROSTA
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal1-243.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 55KB
  Data dodania: piątek, 18 lutego 2005, godz. 07:26
  Typ MIME: application/pdf
 
zal2-243.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 37KB
  Data dodania: piątek, 18 lutego 2005, godz. 07:26
  Typ MIME: application/pdf