BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 518934

Data: 21 lutego 2005 r.
Nr uchwały: XXXII/247/05
Dotyczy: zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Inowrocławiu za 2004 rok.
Uchwała nr XXXII/247/05
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 21 lutego 2005 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Inowrocławiu za 2004 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592, z późn.zm.[1] ), w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003r. Nr 86, poz. 804 z późn.zm.[2] )

uchwala się, co następuje:

§1


Zatwierdzić roczne sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Inowrocławiu za 2004r., stanowiące załącznik do przedmiotowej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Powiatu w Inowrocławiu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka

[1] – zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w dz. U. z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. nr 102, poz. 1055.
[2] – zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w dz. U. z 2003 r. nr 170, poz. 1652, z 2004 r. nr 93, poz. 891, nr 96, poz. 959.


Uzasadnienie


Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 38 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003r. Nr 86, poz. 804, z późn zm.) oraz przepis art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.). Przepisy te stanowią, iż do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu, w szczególności rada powiatu zatwierdza roczne sprawozdanie z działalności rzecznika konsumentów.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka

Załączniki:

zal.247.doc  -> pobierz
  Rozmiar: 57KB
  Data dodania: piątek, 4 marca 2005, godz. 09:00
  Typ MIME: application/msword