BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 526488

Data: 28 maja 2003 r.
Nr uchwały: X/60/2003
Dotyczy: ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Pani Joanny Piątkowskiej p.o. Powiatowego Rzecznika Konsumentów
Uchwała Nr X/60/2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 28 maja 2003 r.


w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Pani Joanny Piątkowskiej p.o. Powiatowego Rzecznika Konsumentów


Na podstawie art. 36 ust.3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2000 r., Nr 122, poz. 1319, z 200h. Nr 110, poz.1189, Nr 154, poz. 1800, z 2002r. Nr 129 poz. 1102 i Nr 166 poz. 1360) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 33, poz. 264)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1


Ustalić miesięczne wynagrodzenie dla Pani Joanny Piątkowskiej p.o. Powiatowego Rzecznika Konsumentów w wysokości:

1. Wynagrodzenie zasadnicze - kat.XVIII - 1.290,00 zł
2. Dodatek funkcyjny stawka 1- 40%- 219,00 zł

Łącznie wynagrodzenie wynosi - 1.509,00 zł
słownie: (jeden tysiąc pięćset dziewięć złotych 00/100).

§ 2


Traci moc § 3 uchwały Nr XL/333/2002 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 25 września 2002r.

§ 3


Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Powiatu w Inowrocławiu.

§ 4


U chwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku.

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka
Uzasadnienie
do Uchwały Nr 60/2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 28 maja 2003r.


W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 33, poz. 264) zaistniała konieczność dokonania zmiany dodatku funkcyjnego zgodnie z powyższym rozporządzeniem.

W związku z powyższym zasadne jest przedstawienie przedmiotowej uchwały pod obrady Rady Powiatu w Inowrocławiu.

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka