BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 522746

Data: 21 lutego 2005 r.
Nr uchwały: XXXII/251/05
Dotyczy: zabezpieczenia wekslowego oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji.
Uchwała nr XXXII/251/05
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 21 lutego 2005 r.


w sprawie zabezpieczenia wekslowego oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. "d" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.[l]) oraz art. 52 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, z późn. zm.[2])

uchwala się, co następuje:

§1


Upoważnić Zarząd Powiatu w Inowrocławiu do ustanowienia prawnego zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków przyznanych na dofinansowanie "Projektu Centrum Radiologii w Inowrocławiu Z/2.04/III/3.5.2/182/04 w ramach Priorytetu 3 - Rozwój lokalny" ( z wyłączeniem Działania 3.4 - Mikroprzedsiębiorstwa) w formie poręczenia wekslowego wraz z notarialnym oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.

§2


Poręczenie, o którym mowa w §1 nie może przekraczać kwoty 1.474.190,- zł ( słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt złotych).

§3


Poręczenie obowiązuje przez o okres 5 lat od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie Projektu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§5


Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka

[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz 2004 r. nr 102, poz. 1055.
[2] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, nr 121, poz. 1264, nr 123, poz. 1291 i nr 210, poz. 2135.


Uzasadnienie


Zarząd Powiatu podpisując umowę z Instytucją Pośredniczącą reprezentowaną przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego o dofinansowanie Projektu Centrum Radiologii w Inowrocławiu Z/2.04/III/3.5.2/182/04 w ramach Priorytetu 3 - Rozwój lokalny ( z wyłączeniem Działania 3.4 - Mikroprzedsiębiorstwa ), gdzie Beneficjentem jest Powiat Inowrocławski zobowiązany jest zgodnie z §7 ww. umowy do wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy w dwóch wybranych formach. Zarząd Powiatu proponuje zabezpieczenie w formie poręczenia wekslowego wraz z notarialnym oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.
Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności przepis art. 52 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.). Z powołanego przepisu wynika, iż jednostka samorządu terytorialnego może udzielić poręczeń i gwarancji określając termin i wysokość zabezpieczenia.
W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski