BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 518966

Data: 21 lutego 2005 r.
Nr uchwały: XXXII/252/05
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.
Uchwała nr XXXII/252/05
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 21 lutego 2005 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.[1]) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późn. zm. [2])

uchwala się, co następuje:

§1


W uchwale Nr XXX/237/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 rok z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:
1. w dochodach budżetowych: .
- w § 1 ust. 1 "Dochody" kwotę ,,87.688.834,- zł" zastąpić kwotą ,,88.216.827,- zł"
- w § 1 ust. 2 pkt. 1 "dotacje" kwotę ,,20.839.005,- zł" zastąpić kwotą ,,21.031.998,- zł"
- w § 1 ust. 2 pkt. 1 lit. d "dotacje na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego" kwotę ,,503.422,- zł zastąpić kwotą ,,350.000,- zł"
- w § 1 ust. 2 pkt. 1 lit. f "dotacje na zadania realizowane w ramach programów unijnych" kwotę ,,2.106.283,- zł" zastąpić kwotą ,,2.452.698,- zł"
- w § 1 ust. 2 pkt.3 "dochody własne" kwotę ,,21.997.606,- zł" zastąpić kwotą ,,22.332.606,- zł"
2. w wydatkach budżetowych:
- w § 2 ust. 1 "Wydatki" kwotę ,,90.388.834,- zł" zastąpić kwotą ,,90.916.827,- zł"
- w § 2 ust. 2 pkt. 1 "wydatki bieżące" kwotę ,,85.179.663,- zł" zastąpić kwotą ,,85.321.667,- zł"
- w § 2 ust. 2 pkt. 1 lit. a "wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń" kwotę ,,55.732.153,- zł" zastąpić kwotą ,,55.734.153,- zł"
- w § 2 ust. 2 pkt. 2 "wydatki majątkowe" kwotę ,,5.209.171,- zł" zastąpić kwotą (w tym na: wydatki inwestycyjne) ,,5.595.160,- zł"
3. W § 8 uchyla się ust. 1.
Wprowadzone zmiany nie wpływają na wysokość deficytu budżetowego powiatu.

§2


Zmiany w planach dochodów i wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczaca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka

(1) - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. nr 102, poz. 1055.
(2) - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, nr 93, poz. 890, nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291 i nr 210, poz. 2135.


Uzasadnienie


Zarząd Powiatu w Inowrocławiu występuje z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą zmian budżetu na 2005 rok i tak:
1. Na skutek zaktualizowania kosztorysów inwestorskich zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2368 C Dźwierzchno - Złotniki Kujawskie" zmianie uległa wartość inwestycji i stanowi kwotę 2.309.433,01 zł. Zmianie uległ również % dofinansowania z EFRR (z 75% do 60%).
W związku z powyższym źródła finansowania uksztahują się następująco:
. EFRR 1.385.659,80 zł . budżet Państwa 230.943,30 zł
. budżet Powiatu Inowrocławskiego 346.414,91 zł
. budżet Gminy Złotniki - Kujawskie 346.415,00 zł
razem 2.309.433.01 zł.
W budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r. zabezpieczono udziały powiatu i gminy na ww. zadanie w kwotach:
. Powiat Inowrocławski 153.419,- zł
. Gmina Złotniki - Kujawskie 153.422,- zł.
Celem uzupełnienia brakujących środków zarówno powiatowych jak i gminnych dokonuje się w dziale 600 "Transport i łączność', rozdziale 60014 "Drogi publiczne powiatowe" następujących zmian:
a) zwiększenia o kwotę 192.993,- zł planowanych dochodów i wydatków ( środki z Gminy Złotniki Kujawskie),
b) przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami poprzez zmniejszenie o kwotę 192.996,- zł zadania "Zwalczanie śliskości zimowej" a zwiększenie o analogiczną kwotę ww. zadania (środki Powiatu Inowrocławskiego ).
W związku z obowiązującą klasyfikacją budżetową dokonuje się również ( dział 600 "Transport i łączność", rozdział 60014 "Drogi publiczne powiatowe") przeniesień planowanych dochodów i wydatków między paragrafami.
2. W wyniku likwidacji z dniem 1 stycznia 2005 r. środków specjalnych ( Ustawa z dnia 15 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz zmianie niektórych innych ustaw - Dz. U. nr 273, poz. 2703 ) w 2005 r. odpłatność za wyżywienie oraz wydatki na zakup środków żywności w internatach, Bursie Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Inowrocławiu i w Zespole szkół im. marka Kotańskiego w Inowrocławiu zalicza się do dochodów i wydatków budżetowych (do końca 2004 r. do środków specjalnych). W związku z powyższym zwiększa się planowane dochody i wydatki o łączną kwotę 335.000,- zł z czego:
. Dział 801 "Oświata i wychowanie", rozdział 80130 "Szkoły zawodowe"
(Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Inowrocławiu)o kwotę 120.000,- zł
. Dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza":
- rozdział 85401 "Świetlice szkolne" (Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu) o kwotę 50.000,- zł
- rozdział 85410 "Internaty i bursy szkolne" o kwotę 165.000,- zł
i tak:
. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Kościelec 52.000,- zł
. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Kobylniki 38.000,- zł
. Bursa Szkolnictwa Zawodowego Inowrocław 75.000,- zł
3. Przeniesień planowanych wydatków między paragrafami dokonuje się w dziale 750 "Administracja publiczna", rozdziale 75019 "Rady powiatu" poprzez zmniejszenie o kwotę 2.000,- zł poz. "Zakup usług pozostałych" a utworzenie na ww. kwotę poz. " Wynagrodzenia bezosobowe". Powyższe spowodowane zostało koniecznością. kwalifikowania wydatków zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.
W wyniku powyższych zmian budżet Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r. (zarówno po stronie planowanych dochodów jak i wydatków) ulegnie zwiększeniu o kwotę 527.993,- zł, natomiast deficyt nie ulegnie zmianie.
ŚRODKI SPECJALNE
Zgodnie z Ustawą o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz zmianie niektórych innych ustaw z dnia 25 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 ) od 1 stycznia 2005 r. samorządowe jednostki budżetowe nie mogą prowadzić gospodarki finansowej w formie środka specjalnego.
Wobec powyższego w § 8 uchwały nr XXX/237/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 r. uchyla się ust. 1 (zbiorczy plan przychodów i wydatków środków specjalnych zał. nr 18).
Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w Szczególności przepis art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.). Z powołanych przepisów wynika, iż zmiana budżetu powinna być dokonana na takich samych zasadach jak jego uchwalenie.
W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.1.252.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 82KB
  Data dodania: czwartek, 3 marca 2005, godz. 13:36
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.2.252.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 90KB
  Data dodania: czwartek, 3 marca 2005, godz. 13:37
  Typ MIME: application/pdf