BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 519509

Data: 28 maja 2003 r.
Nr uchwały: X/61/2003
Dotyczy: utworzenia Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach
Uchwała Nr X/61/2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 28 maja 2003 r.


w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271,Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 5 ust. 2, pkt 1 i ust. 5a w związku z art. 62, ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz.496, z 1997 r. Nr 28, poz.153 i Nr 141, poz.943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz.136, Nr 19, poz.239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz.1194 i Nr 144, poz.1615 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 362; Nr 113, poz. 984 i Nr 141 poz. 1185, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 6, poz. 65)

Rada Powiatu
uchwala co następuje:

§1


1. Utworzyć z dniem 1 września 2003 r. Szkołę Policealną kształcącą w zawodach o profilach rolniczych.
2. Siedziba Szkoły Policealnej, o której mowa w pkt 1 mieścić się będzie w Kobylnikach.

§2


Szkoła Policealna wchodzić będzie w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylniach.

§3


Zasady organizacyjne Szkoły Policealnej określa Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach.

§4


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka

Uzasadnienie


Utworzenie Szkoły Policealnej kształcącej w zawodach o profilach rolniczych wynika z faktu rosnącego zainteresowania zdobywaniem rolniczych kwalifikacji zawodowych przez absolwentów szkół maturalnych wywodzących się zwłaszcza z obszarów wiejskich. Powołanie szkoły poszerzy możliwości kształcenia się młodzieży zamieszkującej Powiat Inowrocławski, a także powiaty bezpośrednio z nim sąsiadujące.
Kadra oraz zaplecze dydaktyczne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach gwarantuje właściwy poziom zajęć dydaktycznych.
W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały staje się zasadne.

Starosta
Leonard Maciejewski