BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 519140

Data: 30 marca 2005 r.
Nr uchwały: XXXIII/265/05
Dotyczy: rozpatrzenia skargi Pana Macieja Grola na działania Starosty Inowrocławskiego.
Uchwała nr XXXIII/265/05
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 30 marca 2005 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Macieja Grola na działania Starosty Inowrocławskiego.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm. [l] ) oraz art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1 071 z późn. zm. [2] )

uchwala się, co następuje:

§1


Uznać skargę Pan Macieja Grola za bezzasadną.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Powiatu w Inowrocławiu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.
[2] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660 oraz z 2004 r. Nr 162, poz. 1692.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Pismem skierowanym do Urzędu Marszałkowskiego z 7 stycznia 2005 r. Pan Maciej Grol złożył skargę na działanie Starosty Inowrocławskiego w zakresie udostępnienia zasobu dokumentacji źródłowej znajdującej się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Inowrocławiu. Przepisane prawem materiały źródłowe zostały zainteresowanemu w całości udostępnione.
Ustawa z 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji § 10 z 17 maja 1999 r. w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu, wskazują, jakie dane mogą być udostępnione wnioskodawcom.
Omawianą skargę Przewodnicząca Rady Powiatu przekazała do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Inowrocławiu, która kilkakrotnie na swoich posiedzeniach, w tym przy udziale zainteresowanych stron i zapoznaniu się z dokumentami dokonała analizy stawianych zarzutów i nie stwierdziła jednostronnego działania Starosty Inowrocławskiego przeciwko skarżącemu.
Podstawę prawną do podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi przepis art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, zgodnie z którym Rada Powiatu rozpatruje skargi złożone na Starostę.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka