BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 520627

Data: 30 marca 2005 r.
Nr uchwały: XXXIII/266/05
Dotyczy: zmiany uchwaływ sprawie zabezpieczenia wekslowego oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji .
Uchwała nr XXXIII/266/05
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 30 marca 2005 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie zabezpieczenia wekslowego oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji .

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. "d" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.[l] ) oraz art. 52 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późn. zm.[2] )

uchwala się, co następuje:

§1


W uchwale Nr XXX/234/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zabezpieczenia wekslowego oraz o poddaniu się egzekucji, wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
,,§ 2 Kwota zabezpieczenia, o którym mowa w §1 nie może przekraczać 805.566,ll zł ( słownie: osiemset pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych jedenaście groszy).",
2) § 3 otrzymuje brzmienie:
,,§ 3 Zabezpieczenie ustala się na okres 5 lat od daty podpisania Umowy."

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 167, poz. 1759. .
[2] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65,
poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr210, poz.2135 i Nr 273, poz. 2703.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Powiat Toruński jako "Beneficjent" przesłał do podpisania Aneks z dnia 9 marca 2005 r. do Umowy nr EK-4338-2-7/04 o dofinansowanie projektu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, wdrażanego w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionie.
Zgodnie z § 1 przesłanego Aneksu paragraf 6 Umowy otrzymuje następujące brzmienie:
" Partner wnosi do dnia 29 kwietnia zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy, w dwóch następujących formach:
1) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
2) notarialne oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.
Łączna wysokość wniesionych zabezpieczeń równa się kwocie wydatków na realizację Programu, w wysokości ustalonej w pkt.4,'paragraf 2 Umowy.
Zabezpieczenie ustala się na okres 5 lat od daty podpisania Umowy ."
W związku z powyższym koniecznym jest dokonanie zmiany brzmienia § 2 i § 3 uchwały nr XXX/234/2004 Rady Powiatu z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zabezpieczenia wekslowego oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji.
Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności przepis art. 52 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późno zm.). Z powołanego przepisu wynika, iż jednostka samorządu terytorialnego może udzielić poręczeń i gwarancji określając termin i wysokość zabezpieczenia.
W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski