BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 526550

Data: 30 marca 2005 r.
Nr uchwały: XXXIII/267/05
Dotyczy: zmiany uchwały ustalającej wysokość wynagrodzenia dla Pani Joanny Piątkowskiej p.o. Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
Uchwała nr XXXIII/267/05
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 30 marca 2005 r.


w sprawie zmiany uchwały ustalającej wysokość wynagrodzenia dla Pani Joanny Piątkowskiej p.o. Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

Na podstawie art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804, z późn. zm.[1] ) w związku z §3 i §6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 33, poz. 264, z późn. zm.[2] )

uchwala się, co następuje:

§1


W uchwale Nr X/60/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Pani Joanny Piątkowskiej p.o. Powiatowego Rzecznika Konsumentów, z późn. zm., w § 1:
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
,,1. Z dniem 1 stycznia 2005 r. ustalić miesięczne wynagrodzenie dla Pani Joanny Piątkowskiej p.o. Powiatowego Rzecznika Konsumentów w wysokości:
1) wynagrodzenie zasadnicze kat. XVIII - 1.3 3 5,00 zł
2) dodatek funkcyjny stawka 1 - 40% - 231,00 zł
Łącznie miesięczne wynagrodzenie brutto wynosi - 1.566,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset sześćdziesiąt sześć złotych)"
2) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,,2. Z dniem 1 kwietnia 2005 r. ustalić miesięczne wynagrodzenie dla Pani Joanny p.o. Powiatowego Rzecznika Konsumentow w wysokości:
1) wynagrodzenie zasadnicze kat. XVIII - 1.485,00 zł
2) dodatek funkcyjny stawka 1 - 40% - 231,00 zł
Łącznie miesięczne wynagrodzenie brutto wynosi - 1.716,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset szesnaście złotych)"

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Powiatu w Inowrocławiu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2005r., z wyjątkiem § 1 pkt 1 uchwały, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. i obowiązuje do dnia 31 marca 2005 r.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003r. Nr 170, poz. 1652 oraz z 2004 r. Nr 93, poz. 891 i Nr 96, poz. 959.
[2] - zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. Nr z 2004 r. Nr 47, poz. 448 oraz z 2005 r. Nr 23, poz:192 i Nr 34, poz.309.Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne.
Pani Joanna Piątkowska na stanowisko p.o. Powiatowego Rzecznika Konsumentów została powołana w 2002 r. Stawka wynagrodzenia zasadniczego została określona w kat. XVIII. W okresie zatrudnienia dwukrotnie zmieniała się kwota dodatku funkcyjnego, w związku ze wzrostem wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego, tj. dodatek funkcyjny w 2003 r. wzrósł miesięcznie o 6,00 zł i 2004 r. również o 6,00 zł brutto, natomiast od 1 października 2004r. miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło o 3 %. Zadania nałożone na rzecznika konsumentów Pani Joanna Piątkowska wykonuje sumiennie, rzetelnie i sprawnie, o czym świadczy ilość pozytywnie zakończonych spraw sądowych. W 2004r. uzyskano 46 nakazów zapłaty, 9 wyroków oraz zawarto 35 ugód. Pani J. Piątkowska wykazuje się dużym poziomem wiedzy teoretycznej i praktycznej, którą należycie wykorzystuje w pracy zawodowej.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 33, poz. 264, z 2004 r. Nr 47, poz. 448 oraz z 2005 r. Nr 23, poz.192 i Nr 34, poz. 309). Zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2005r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich, z tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego wynika, że pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w XVIII kategorii zaszeregowania ma prawo do wynagrodzenia zasadniczego od 1.190 zł do 3.810 zł. Powiatowemu rzecznikowi konsumentów przysługuje również dodatek funkcyjny do 140% najniższego wynagrodzenia zasadniczego, tj. do kwoty 1.078,00 zł.
Wynagrodzenie Pani Joanny Piątkowskiej p.o. Powiatowego Rzecznika Konsumentów zostało ustalone zgodnie z zasadami określonymi w w/w rozporządzeniu, z uwzględnieniem niepełnego wymiaru czasu pracy tj. % etatu.
W związku z powyższym zasadne jest przedstawienie przedmiotowej uchwały pod obrady Rady Powiatu w Inowrocławiu.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka