BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 519102

Data: 27 kwietnia 2005 r.
Nr uchwały: XXXIV/273/05
Dotyczy: wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności aktów normatywnych z aktami wyższego rzędu.
Uchwała nr XXXIV/273/05
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 27 kwietnia 2005 r.


w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności aktów normatywnych z aktami wyższego rzędu.

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z późn. zm. [1] ) w związku z art. 191 ust. 1 pkt 3 i ust.2 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz.483, z 2001 r. Nr 28, poz.319)

uchwala się, co następuje:

§1


Wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności aktów normatywnych z aktami wyższego rzędu podnosząc zarzuty dotyczące niezgodności:
1. art.103 ust. 1 i ust.3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 z późn. zm.) z: art.2, art.7 i art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz.483 z późn. zm.) oraz z art.2 ust.2, art.5 ust.1, art.6 ust.1 i art.6 a ust. 1 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r., nr 204, poz. 2086 z późn. zm.),
2. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia wykazu dróg krajowych i wojewódzkich (Dz.U. Nr 160, poz.1071) z art. 2, art.7 i art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz.483 z późn. zm.), art. 2 ust.2, art. 5 ust. 1 , art.6 ust.l, art.6a ust. 1 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r., nr 204, poz. 2086 z późn. zm.) oraz art.l03 ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 z późn. zm.), zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Upoważnić Starostę Inowrocławskiego do reprezentowania Rady Powiatu przed Trybunałem Konstytucyjnym w przedmiotowej sprawie, a w szczególności do: podpisywania pism procesowych, udzielania dalszych pełnomocnictw, w tym pełnomocnictw procesowych.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113. poz 984, Nr 153, poz 1271, Nr 200, poz 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Podjecie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne.
Zgodnie z art. 6a ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 204, poz. 2086) do dróg powiatowych zalicza się drogi stanowiące połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą.
W przypadku Powiatu Inowrocławskiego część dróg powiatowych nie spełnia kryteriów określonych w powyższym artykule.
Na ogólną długość dróg kategorii powiatowej Powiatu Inowrocławskiego, która wynosi 543 km, nie spełnia wymogów art. 6a. ust. 1. ustawy o drogach publicznych 330 km tych dróg przykładowo:
1. odcinek ul. Świętokrzyskiej od ul. Roosevelta do ul. Wilkońskiego będący częścią drogi nr 3421 C położny jest w części uzdrowiskowej Inowrocławia. Kończy swój bieg w "Parku Solankowym". Odcinek ten przeznaczony jest do obsługi sanatoriów.
2. odcinek ul. Królowej Jadwigi od ul. Solankowej do ul. Rynek będący częścią drogi nr 3405 C położony jest w centrum Inowrocławia. Stanowi część pasażu handlowego i przeznaczony jest wyłącznie dla ruchu pieszego.
3. odcinek ul. Solankowej od ul. Roosevelta do ul. Wilkońskiego będący częścią drogi nr 3515 C położny jest w części uzdrowiskowej Inowrocławia. Odcinek ten przeznaczony jest tylko do obsługi ruchu lokalnego "Osiedla Zdrojowe".
4. odcinek ul. Narutowicza od ul. Roosevelta do skrzyżowania ulic Pakoskiej i Magazynowej będący częścią drogi nr 3409 C położony jest w części uzdrowiskowej i mieszkalnej Inowrocławia. Odcinek ten przeznaczony jest do obsługi ruchu lokalnego części uzdrowiska i osiedla mieszkalnego.
5. ulica Wawrzyniaka nr 3426 C położona w Inowrocławiu łączy al. Kopernika z ul. Magazynową. Ulica ta nie jest zlokalizowana w ciągu drogi powiatowej. Obsługuje ruch lokalny "Osiedla Nowe".
6. ul. Średnia nr 3420 C położona w Inowrocławiu, łączy ulice kategorii gminnej 1 Maja i Plebanka. Jest to ulica obsługująca ruch lokalny w centrum miasta.
7. droga nr 2502C Będzitówek przebiega przez gminę Złotniki Kujawskie, łączy miejscowość Będzitówek z drogą kategorii powiatowej nr 2359 C Łabiszyn - Lisewo Kościelne. Obsługuje tylko mieszkańców miejscowości Będzitówek.
8. droga nr 2519 C Dąbie - Chrząstowo położona w gminie Gniewkowo, przebiega od miejscowości Godzięba do miejscowości Chrząstowo. Obsługuje tylko ruch lokalny tych miejscowości.
9. droga nr 2501 C przebiegająca na terenie gminy Złotniki Kujawskie, łączy miejscowość Dąbrówka Kujawska z drogą wojewódzką nr 246. Obsługuje tylko mieszkańców Dąbrówki Kujawskiej.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz art. 191 ust.1 pkt 3 i ust.2 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz.483). Przepisy te stanowią, iż do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w innych zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu. Z wnioskiem w sprawach, o których mowa wart. 188, do Trybunału Konstytucyjnego wystąpić mogą organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego.
Mając na uwadze przedstawione wyżej okoliczności należy uznać przyjęcie przedmiotowej uchwały za prawnie uzasadnione.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.273.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 736KB
  Data dodania: środa, 25 maja 2005, godz. 09:58
  Typ MIME: application/pdf