BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 526544

Data: 27 kwietnia 2005 r.
Nr uchwały: XXXIV/276/05
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.
UCHWAŁA NR XXXIV/276/05
RADY POWIATU W INOWROCŁAWIU

z dnia 27 kwietnia 2005 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.[1]) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późn. zm. [2]) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/237/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 rok z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

1) w wydatkach budżetowych:
- w § 2 ust.2 pkt. 1 „wydatki bieżące” kwotę ,,85.235,.177,- zł” zastąpić kwotą ,,85.135.177,- zł"
- w § 2 ust.2 pkt. 1 lit. "b" "dotacje" kwotę "2.286.300,- zł" zastąpić kwotą "2.346.300,- zł"
- w § 2 ust.2 pkt.2 "wydatki majątkowe" kwotę "6.176.250,- zł" zastąpić kwotą (w tym: wydatki inwestycyjne) "6.276.250,- zł"

§ 2. Zmiany w planie wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz.1055 i Nr167, poz. 1759.

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr210, poz.2135 i Nr 273, poz. 2703.UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXIV/276/05
RADY POWIATU W INOWROCŁAWIU

z dnia 27 kwietnia 2005 r.


zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.

Zarząd Powiatu w Inowrocławiu występuje z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą zmian budżetu na 2005 rok i tak:

WYDATKI BUDŻETOWE

Dokonuje się uruchomienia:

1. rezerwy ogólnej w kwocie 100.000,- zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu na zakup aparatury medycznej tj. wideogastroskopu - kwota 75.000,- zł i mikrotomu saneczkowego - kwota 25.000,- zł.
Ww. sprzęt użytkowany będzie w Szpitalu Powiatowym im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu,

2. rezerwy celowej w kwocie 60.000,- zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu na prowadzenie w 2005 r. Ośrodka Interwencji Kryzysowej wraz ze schroniskiem dla kobiet i matek z dziećmi. Zgodnie z art. 10 a pkt.6 ustawy o pomocy społecznej do zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez powiaty należy prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej. Art.47 cytowanej ustawy pozwala powiatowi zlecić i finansować realizację zadań z zakresu pomocy społecznej m.in. organizacjom pozarządowym.
Uchwałą nr 371/05 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie wyboru oferty organizacji pozarządowej na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu wybrany został do prowadzenia w 2005 r. Ośrodka Interwencji Kryzysowej wraz ze schroniskiem dla kobiet i matek z dziećmi.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności przepis art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r.
Nr 15, poz. 148 z późn. zm.). Z powołanych przepisów wynika, iż zmiana budżetu powinna być dokonana na takich samych zasadach jak jego uchwalenie.
W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.


STAROSTA
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.276.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 62KB
  Data dodania: środa, 1 czerwca 2005, godz. 13:47
  Typ MIME: application/pdf