BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 521810

Data: 27 kwietnia 2005r.
Nr uchwały: XXXIV/279/05
Dotyczy: ponownego rozpatrzenia skargi Pana Macieja Grola na działania Starosty Inowrocławskiego
UCHWAŁA NR XXXIV/279/05
RADY POWIATU W INOWROCŁAWIU

z dnia 27 kwietnia 2005r.


w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi Pana Macieja Grola na działania Starosty Inowrocławskiego.


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm. [1]) oraz art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1 071 z późn. zm. [2]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Z uwagi na uznanie za bezzasadną skargę Pan Macieja Grola złożoną przez niego pismem z 7 stycznia 2005 r. skierowaną do Urzędu Marszałkowskiego i ponowienie przez niego skargi bez wskazania nowych okoliczności:
- w dniu 11 stycznia 2005 r. pismem skierowanym do Rady Powiatu w Inowrocławiu, przez Urząd Marszałkowski w Toruniu
- w dniu 5 kwietnia 2005 r. oraz 22 kwietnia 2005 r. pismami skierowanym do Rady Powiatu w Inowrocławiu, przez Pana Macieja Grola,
w odpowiedzi na te skargi, podtrzymać swoje poprzednie stanowisko, określone w Uchwale Nr XXXIII/265/05 Rady Powiatu w Inowrocławiu z 30 marca 2005r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Macieja Grola na działania Starosty Inowrocławskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Powiatu w Inowrocławiu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. u. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660 oraz z 2004 r. Nr 162, poz. 1692.
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXIV/279/05
RADY POWIATU W INOWROCŁAWIU

z dnia 27 kwietnia 2005 r.


w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi Pana Macieja Grola na działania Starosty Inowrocławskiego.

Uchwałą Nr XXXIII/265/05 z 30 marca 2005 roku Rada Powiatu w Inowrocławiu uznała za bezzasadną skargę Pana Macieja Grola na działania Starosty Inowrocławskiego. Przed podjęciem przedmiotowej uchwały sprawę przeanalizowała Komisja Rewizyjna Rady Powiatu stwierdzając, iż Starosta Inowrocławski postąpił w przedmiotowej sprawie z całą starannością i zgodnie z obowiązującym prawem.

Pan Maciej Grol złożył 5 kwietnia 2005 roku kolejną skargę na postanowienia zawarte w Uchwale Nr XXXIII/265/05 Rady Powiatu w Inowrocławiu z 30 marca 2005 r. Skarga ponownie dotyczyła działań Starosty Inowrocławskiego.

Omawianą skargę Przewodnicząca Rady Powiatu przekazała do ponownego rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu, która podtrzymała swoje poprzednie stanowisko, iż Pan Maciej Grol ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności, w trybie określonym wart. 239 § 1 w związku z art. 229 pkt. 4 powołanej ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego.

Podstawę prawną do podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi przepis art. 229 pkt. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. Zgodnie z jego treścią w przypadku, gdy skarga, w wyniku jej rozpatrywania, uznana została za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrywania może, w odpowiedzi na tę skargę, podtrzymać swoje poprzednie stanowisko. O załatwieniu w sposób określony wyżej, skargi wniesionej ponownie, organ załatwiający tę skargę zawiadamia organ wyższego stopnia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka