BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 519207

Data: 1 czerwca 2005 r.
Nr uchwały: XXXV/287/05
Dotyczy: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Ostrowie Gmina Kruszwica.
Uchwała nr XXXV/287/05
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 1 czerwca 2005 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Ostrowie Gmina Kruszwica.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit "a" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. [1] ) oraz art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. [2] )

uchwala się, co następuje:

§1


Wyrazić zgodę na zbycie w drodze przetargu zabudowanych nieruchomości położonych w Ostrowie Gmina Kruszwica, stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego, zapisanych w księdze wieczystej KW nr 32380, oznaczonych geodezyjnie jako działki: nr 35/12 o pow. 0,2114 ha, nr 35/13 o pow. 0,0966 ha, nr 35/14 o pow. 0,0871 ha wraz z drogą dojazdową oznaczoną jako działka nr 35/15 o pow. 0,0594 ha, zapisaną w KW nr 32380.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§3


Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.
[2] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2004 r. Nr 281, poz. 2782.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. Opisana w uchwale nieruchomość z dniem O 1 stycznia 1999 r. stała się z mocy prawa, mieniem Powiatu Inowrocławskiego, a decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 września 2003 r. nr WRR.IV.7723-1/5/02/03 prawo to zostało potwierdzone. Przedmiotowa nieruchomość składa się z działek zabudowanych o numerach ewidencyjnych: 35/12 o pow. 0,2114 ha, nr 35/13 o pow. 0,0966 ha, nr 35/14 o pow. 0,0871 ha z rozpoczętą budową pawilonu oraz drogi dojazdowej oznaczonej nr 35/15 o pow. 0,0594 ha do wydzielonych działek. Działki te znajdują się w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie. Cały teren wraz z pałacem oraz parkiem podlega ochronie konserwatorskiej' i nie jest wpisany do rejestru zabytków. Na każdej działce zabudowanej znajdują się segmenty pawilonu mogące stanowić wraz z gruntem osobne nieruchomości. Budowa nowego pawilonu DPS stała się zbędna dla Powiatu Inowrocławskiego. Zbycie nieruchomości jest uzasadnione celem zagospodarowania terenu poprzez dokończenie budowy przez nowych nabywców jak również pozyskaniem środków dla Powiatu. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowi art. 12 pkt 8 lit "a" ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ), z którego wynika kompetencja Rady Powiatu do podejmowania uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących m.in. zasad zbywania nieruchomości.


Starosta
Leonard Maciejewski