BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 526498

Data: 1 czerwca 2005 r.
Nr uchwały: XXXV/289/05
Dotyczy: szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
Uchwała nr XXXV/289/05
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 1 czerwca 2005 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

Na podstawie art. 34a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych c (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późn. zm.[1] )

uchwala się, co następuje:


§1


Uchwała określa szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) zwanych dalej "wierzytelnościami", wobec osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej "dłużnikami", z zastrzeżeniem §8.

§2


1. Należności, o których mowa w §1 mogą być umarzane w całości lub części w przypadkach całkowitej nieściągalności, z następujących przyczyn:
1) dłużnik, będący osobą fizyczną:
a) zmarł, a przeprowadzone postępowanie wyjaśniające nie ujawniło majątku, który mógłby być przedmiotem egzekucji lub pozostawiony majątek ruchomy jest o wartości szacunkowo nie przekraczającej równowartości pięciokrotnej najniższej emerytury, obowiązującej w dniu podejmowania decyzji,
b) nie posiada majątku nieruchomego lub ruchomego o wartości określonej pod literą "a" albo uzyskuje dochody w wysokości nie przekraczającej kwoty warunkującej przyznanie prawa do świadczeń z pomocy społecznej;
2) dłużnik, będący osobą prawną został wykreślony z właściwego rejestru, przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować wierzytelności, a odpowiedzialność z tytułu wierzytelności przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;
3) sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe z powodu braku majątku, niezbędnego do przeprowadzenia tych czynności, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. Nr 60, poz. 535 z późn. zm.);
4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne.
2. Wierzytelność może być również umorzona, jeżeli:
1) jej wysokość nie przekracza wysokości kosztów sądowych i komorniczych, które byłyby poniesione w celu jej dochodzenia i egzekwowania;
2) jej ściągnięcie zagrozi egzystencji dłużnika będącego osobą fizyczną lub jego rodziny.

§3


Umorzenie wierzytelności może nastąpić na uzasadniony wniosek dłużnika. Dopuszcza się umorzenie z urzędu, jeżeli podstawy umorzenia potwierdzone są dokumentami, znajdującymi się w posiadaniu jednostek organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego".

§4


Do umorzenia wierzytelności wraz z odsetkami i należnościami ubocznymi uprawnieni są:
1) kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu - do kwoty nie przekraczającej 100,- zł;
2) Starosta Inowrocławski - powyżej 100,- zł, a nie przekraczającej 2.000,- zł;
3) Zarząd Powiatu w Inowrocławiu - powyżej 2.000,- zł.

§5


1. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi i gospodarczymi organy wymienione w §4 na wniosek dłużnika mogą odroczyć termin zapłaty całości wierzytelności lub rozłożyć płatności całości lub części wierzytelności na raty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze oraz uzasadniony interes jednostki organizacyjnej.
2. Brak zapłaty odroczonej należności bądź którejkolwiek z rat, na jakie została rozłożona należność, w ustalonym terminie płatności, powoduje natychmiastową wymagalność należności lub jej pozostałej części wraz z odsetkami.

§6


Umorzenie wierzytelności z tytułu należności pieniężnych oraz odroczenia terminu spłaty całości lub części wierzytelności albo rozłożenia płatności całości lub części wierzytelności na raty następuje:
1) w odniesieniu do wierzytelności o charakterze administracyjnoprawnym na podstawie decyzji właściwego podmiotu, o którym mowa w §4;
2) w odniesieniu do wierzytelności o charakterze cywilnoprawnym na podstawie przepisów prawa cywilnego.

§7


1. Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu corocznie w terminie do 28 lutego przedkładają Zarządowi Powiatu sprawozdanie o ilości i kwocie udzielonych umorzeń i ulg w spłacie wierzytelności określonych w §1.
2. Zarząd Powiatu corocznie w terminie do 31 marca przedkłada Radzie Powiatu zbiorcze sprawozdanie o ilości i kwocie udzielonych umorzeń i ulg w spłacie wierzytelności określonych w §1.

§8


W przypadku, gdy dłużnik jest przedsiębiorcą do umarzania wierzytelności oraz udzielania ulg w ich spłacaniu stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. Nr 123, poz.129l).

§9


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§10


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr210, poz.2135 i Nr273, poz. 2703.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


W związku z odnotowaniem przypadków wierzytelności, których pobór jest niemożliwy do wyegzekwowania, zachodzi konieczność określenia zasad i trybu umarzania tych wierzytelności oraz organów do tego upoważnionych.
Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi przepis art. 34a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.). Z powołanego przepisu wynika, iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może określić szczegółowe zasady i tryb umarzania wierzytelności jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazać organy do tego uprawnione.
W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski