BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 526542

Data: 1 czerwca 2005 r.
Nr uchwały: XXXV/290/05
Dotyczy: likwidacji Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego w Inowrocławiu.
Uchwała nr XXXV/290/05
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 1 czerwca 2005 r.


w sprawie likwidacji Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 59 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. m 256, poz. 2572 z późn. zm.[1] ) oraz na podstawie art. 12 pkt 8 lit. "i" ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1529 z późn. zm.[2] )

uchwala się, co następuje:

§1

Zlikwidować z dniem 31 sierpnia 2005 r. Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego w Inowrocławiu przy ul. Solankowej 21, w skład, którego wchodzą Szkoła Zawodowa i Gimnazjum dla Dorosłych.

§2

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005r. Nr 17, poz. 141.
[2] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie

Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. Dnia 21 lutego 2005 roku Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę o zamiarze likwidacji Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego w Inowrocławiu przy ul. Solankowej 21. Powyższa uchwała uzyskała pozytywną opinię Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty postanowieniem m WO 21/ 05 z dnia 21 kwietnia 2005 r.
W ustawowym terminie poinformowano rodziców uczniów o zamiarze likwidacji oraz wskazano szkoły, w których młodzież kontynuowałaby naukę od 1 września 2005r.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 59 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. m 256, poz. 2572 z późn. zm. ), który mówi, że szkoła publiczna może być zlikwidowana przez organ prowadzący z końcem roku szkolnego po spełnieniu warunków, które przedstawiono powyżej. W myśl art. 12 pkt 8 lit. "i" ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1529 z późn. zm. ) do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek.


Starosta
Leonard Maciejewski