BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 520781

Data: 1 czerwca 2005 r.
Nr uchwały: XXXV/293/05
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.
Uchwała nr XXXV/293/05
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 1 czerwca 2005 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.[l] ) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późn. zm.[2])

uchwala się, co następuje:

§1


W uchwale Nr XXX/237/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 rok z późn.zm., wprowadza się następujące zmiany:
1) w dochodach budżetowych:
- w § 1 ust. 1 "dochody budżetu" kwotę ,,88.758.041,- zł" zastąpić kwotą ,,88.619.955,- zł"
- w § 1 ust.2 pkt. 1 "dotacje" kwotę ,21.573.212,- zł" zastąpić kwotą ,,20.993.690,- zł"
- w § 1 ust.2 pkt. 1 lit d "dotacje na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego" kwotę ,,350.000,- zł" zastąpić kwotą ,,1.071.218,- zł"
- w § 1 ust.2 pkt. 1 lit. f "dotacje na zadania realizowane w ramach programów unijnych" kwotę ,,2.452.698,- zł" zastąpić kwotą ,,1.151.958,- zł"
- w § 1 ust.2 pkt.3 "dochody własne" kwotę ,,22.332.606,- zł" zastąpić kwotą ,,22.774.042,- zł
2) w wydatkach budżetowych:
- w § 2 ust. 1 "wydatki budżetu" kwotę ,,91.458.041,- zł" zastąpić kwotą ,,92.620.695,- zł"
- w § 2 ust.2 pkt. 1 "wydatki bieżące" kwotę ,,85.181.791,- zł" zastąpić kwotą ,,85.628.227,- zł"
- w § 2 ust.2 pkt. 1 lit. a "wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń" kwotę ,,55.876.223,- zł" zastąpić kwotą ,,55.894.033,- zł"
- w § 2 ust.2 pkt. 1 lit. b "dotacje" kwotę 2.346.300,- zł" zastąpić kwotą ,,2.402.650,- zł"
- w § 2 ust. 2 pkt.2 "wydatki majątkowe" kwotę ,,6.276.250,- zł" zastąpić kwotą ( w tym : wydatki inwestycyjne) ,,6.992.468,- zł"
3) w § 3:
a) ust.1 "deficyt budżetu" kwotę ,,2.700.000,- zł" zastąpić kwotą ,,4.000.740,- zł"
b) ust.2" źródło pokrycia deficytu" dodaje się zapis:
" Banku Gospodarstwa Krajowego ( pożyczka na prefinansowanie projektu pn. Centrum Radiologii w Inowrocławiu) w kwocie 1.300.740,- zł"
4) w § 4 " - planowane przychody" kwotę ,,2.700.000,- zł" zastąpić kwotą 4.000.740,- zł"
5) w § 8 "plan przychodów i wydatków dla":
a) ust.2 "zakładów budżetowych"
- przychody kwotę ,,1.518.504,- zł" zastąpić kwotą ,,1.718.504,- zł"
- wydatki kwotę ,,1.513.504,- zł" zastąpić kwotą ,,1.713.504,- zł"
b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
,,3. dochodów własnych jednostek budżetowych w wysokości:
- przychody 678.395,- zł
- wydatki 719.361,- zł".
6) § 9 otrzymuje brzmienie:
" § 9.1 Ustala się plan przychodów i wydatków:
a) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
- przychody 1.225.000,- zł
- wydatki 2.927.000,- zł
b) Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
- przychody 650.000,- zł - wydatki 645.000,- zł.
2. Przyjmuje się do wiadomości plan przychodów i wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości:
- przychody 2.398.138,- zł
- wydatki 2.398.138,-.zł."

§2


1 Zmiany w planie dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Zmiany w planie przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
3.Zmieniony plan przychodów i wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Zmieniony plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
5. Plan dochodów własnych jednostek budżetowych stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
6. Zmieniony plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 167, poz. 1759.
[2] - Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz.2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Zarząd Powiatu w Inowrocławiu występuje z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą zmian budżetu na 2005 rok i tak:
I. DOCHODY
1. Na skutek zawartych porozumień:
a) z Gminą Inowrocław w sprawie przekazania Powiatowi środków na:
. budowę chodnika przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Jaksicach na odcinku od skrzyżowania przy kościele do drogi transportu rolniczego stanowiącej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 39/1 położoną w Jaksicach - kwota 160.000,- zł
. budowę chodnika w Orłowie - kwota 526.218,- zł
. dokończenie budowy chodnika w Sikorowie - kwota 15.000,- zł
razem 701.218,- zł
b) z Gminą Dąbrowa Biskupia w sprawie przekazania Powiatowi środków w kwocie 20.000,- zł na wykonanie dokumentacji budowlanej do zadania pn. Przebudowa drogi nr 2542C Modliborzyce - Pieranie dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o łączną kwotę 721.218,- zł w dziale 600 "Transport i łączność", rozdziale 60014 "Drogi publiczne powiatowe".
2. Powiat Inowrocławski 10 stycznia 2005 r. zawarł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę pożyczki Nr ZPOOR 352.001832.04 na zapewnienie płynności projektu "Centrum Radiologii w Inowrocławiu" realizowanego w ramach Priorytetu 3 Rozwój lokalny, Działania 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Zgodnie z § 1 ww. umowy Bank udzieli Powiatowi Inowrocławskiemu pożyczki w kwocie 1.300.740,- zł (część podlegająca zwrotowi ze środków z budżetu Unii Europejskiej) na prefinansowanie projektu Centrum Radiologii w Inowrocławiu.
Mając na względzie obowiązującą klasyfikację budżetową zgodnie z którą pożyczkę na prefinansowanie projektów klasyfikuje się w przychodach budżetowych, zachodzi konieczność dokonania zmniejszenia o kwotę 1.300.740,- zł planowanych dochodów w dziale 851 "Ochrona zdrowia", rozdziale 85111 "Szpitale ogólne".
3. Rada Powiatu w Inowrocławiu uchwałą nr XXX/236/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2004 r. określiła wydatki w kwocie 91.436,- zł na prace remontowe elewacji budynku II LO w Inowrocławiu jako wydatki niewygasające. Ustaliła również ostateczny termin dokonania wydatku - 15 kwietnia 2005 r. Ww. środki zdeponowane były na subkoncie podstawowego rachunku Powiatu Inowrocławskiego.
W związku z niedotrzymaniem przez wykonawcę terminu wykonania prac remontowych zdeponowane środki stanowią dochody budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.
Wobec powyższego dokonuje się zwiększenia o kwotę 91.436,- zł planowanych dochodów w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdziale 80120 "Licea ogólnokształcące" poz. "Wpływy z różnych dochodów".
4. Dokonuje się zwiększenia o kwotę 350.000,- zł planowanych dochodów ze sprzedaży składników majątkowych tytułem zakwalifikowania do sprzedaży budynków po likwidowanych placówkach oświatowych.
W wyniku powyzszych zmian planowane dochody budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r. ulegają zmniejszeniu o kwotę 138.086,- zł
II. WYDATKI
1. Na skutek zawartych porozumień z Gminą Inowrocław i Gminą Dąbrowa Biskupia dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków w dziale 600 "Transport i łączność', rozdziale 60014 "Drogi publiczne powiatowe" o łączną kwotę 721.218,- zł (szczegółowe omówienie w pkt.I ppkt.1).
2. Zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 441.436,- zł w dziale 801 "Oświata i wychowanie" dokonuje się w:
a) rozdziale 80120 "Licea ogólnokształcące", poz. "zakup usług remontowych" celem zabezpieczenia środków w kwocie 91.436,- zł na wydatki związane z zakończeniem remontu elewacji budynku II LO w Inowrocławiu (szczegółowe omówienie pkt.I, ppkt.3),
b) rozdziale 80102 "Szkoły podstawowe specjalne" o kwotę 50.000,-zł dla Zespołu Szkół im. M. Kotańskiego, rozdziale 80130 "Szkoły Zawodowe" o kwotę 100.000,- zł dla ZSP Nr 2 oraz w rozdziale 80140 "Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego" o kwotę 200.000,- zł dla CKP. Ww. środki przeznacza się na remonty.
3. Dokonuje się:
. uruchomienia rezerwy ogólnej na łączną kwotę 64.000,- zł z przeznaczeniem dla:
a) Powiatowego Urzędu Pracy - kwota 52.000,- zł
na sfinansowanie audytu zewnętrznego związanego z realizacją projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego
Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytetu I "Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej" na następujące działania:
- Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży,
schemat a) Wsparcie młodzieży na rynku pracy,
- Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia,
schemat a) Wsparcie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych,
b) Starostwa Powiatowego - kwota 12.000,- zł
z czego:
- na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem - 10.000,- zł
Od kwietnia 2005 r. osoby małoletnie zgodnie z decyzją sądu umieszczane
w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, kierowane będą do ww. ośrodków, nie jak do tej pory za pośrednictwem Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Warszawie, a bezpośrednio za pomocą Informatycznego systemu wskazywania miejsc przez uprawnione komórki Starostwa,
- na opłacenie rzeczoznawcy - pełnomocnika w arbitrażu dot. przetargu na zakup i dostawę sprzętu medycznego - Centrum Radiologii w Inowrocławiu - 2.000,- zł,
. uruchomienia rezerwy celowej w łącznej kwocie 56.350,- zł z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań powiatu.
Uchwałą nr 410/05 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursów ofert dla organizacji pozarządowych ubiegających się o powierzenie wykonywania zadań publicznych przyznane zostały dotacje na realizację zadań publicznych w zakresie:
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych 7;500,- zł
- nauki, edukacji, oświaty i wychowania 6.500,- zł
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu 40.000,- zł
- podtrzymywania tradycji narodowej oraz rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturalnej 2.350,- zł
4. Uchwałą Nr XXXI/240/2005 Rady Powiatu w Inowrocławiu z 2 lutego 2005 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, likwidacji uległ Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, którego zadania realizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazano do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu. W związku z powyższym zachodzi konieczność dokonania przeniesień planowanych wydatków w kwocie 42.977,- zł (na wynagrodzenia dla 2 osób) z budżetu Starostwa - dział 750 "Administracja publiczna", rozdział 75020 "Starostwa Powiatowe" do budżetu PCPR - dział 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85218 "Powiatowe centra pomocy rodzinie".
5. Celem zakwalifikowania planowanych wydatków na termomodernizację internatu przy zakładzie budżetowym pn. Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kruszwicy zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową, dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między działami poprzez zmniejszenie o kwotę 200.000,- zł poz. "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w dziale 801 "Oświatą i wychowanie", rozdziale 80130 "Szkoły zawodowe", a utworzenie na ww. kwotę poz. "Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych" w dziale 926 "Kultura fizyczna i sport", rozdziale 92604 "Instytucje kultury fizycznej".
6. Przeniesień planowanych wydatków między paragrafami dokonuje się w:
a) Starostwie Powiatowym (rozdział 75045 "Komisje poborowe") poprzez zmniejszenie o kwotę 510,- zł poz. "zakup usług pozostałych" a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Wynagrodzenia bezosobowe". Powyższe spowodowane zostało koniecznością przedłużenia umowy - zlecenia z pisarzem Komisji Poborowej oraz na skutek wzrostu wysokości wynagrodzenia pielęgniarek w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji lekarskich i komisji poborowych oraz wynagradzania za udział w ich pracy,
b) Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie o kwotę 130,- zł poz. "zakup usług pozostałych" a utworzenie na ww. kwotę poz. "Pozostałe odsetki". Powyższe zabezpiecza aktualne potrzeby jednostki,
c) placówkach oświatowych i edukacyjnych:
. rozdział 80145 "Komisje egzaminacyjne" poprzez zmniejszenie o kwotę 15.000,- zł poz. "Zakup usług pozostałych" a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Wynagrodzenia bezosobowe",
. rozdział 85412 "Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży" poprzez zmniejszenie o kwotę 300,- zł poz. "Zakup usług pozostałych" a zwiększenie poz. "Wynagrodzenia bezosobowe".
Ww. zmiany spowodowane zostały koniecznością zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków.
W wyniku powyższych zmian planowane wydatki budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r. ulegają zwiększeniu o kwotę 1.162.654,-zł
Wprowadzone zmiany (zarówno w planowanych dochodach jak i wydatkach) spowodowały, iż podstawowe parametry budżetu na rok 2005 ukształtowały się następująco:
- planowane dochody 88.619.955,- zł
- planowane wydatki 92.620.695,- zł
- deficyt 4.000.740,- zł
III. PRZYCHODY I ROZCHODY
Zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu powiatu inowrocławskiego na 2005 r. dokonuje się na skutek zawarcia z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy o pożyczkę w kwocie 1.300.740,- zł na prefinansowanie projektu "Cen1nun Radiologii w Inowrocławiu (szczegółowe omówienie w pkt.I ppkt.2) oraz w związku z koniecznością zakwalifikowania
przychodów i rozchodów zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.
Zmiany w planie przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
IV. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPELNOSPRA WNYCH
W związku z uchwałą Nr XXXIII/255/05 Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, na które w roku 2005 przeznaczone zostaną środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zachodzi konieczność dokonania zmian w planie przychodów i wydatków państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Zmieniony plan przychodów i wydatków Ww. Funduszu stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
V. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
21 lutego 2005 r. Trybunał Konstytucyjny uznał "powiatowy fundusz" nie jako państwowy- realizujący zadania wyodrębnione z budżetu państwa, ale jako fundusz celowy powiatu - realizujący zadania wyodrębnione z budżetu powiatu (Wyrok TK z 21 lutego 2005 r., sygn. U /04). W związku z powyższym zachodzi konieczność dokonania zmiany § 9 uchwały Nr XXX/237/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r. (z późn. zm. ) w części dotyczącej planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Rada Powiatu "USTALA" ww. plan a nie "PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI". Plan przychodów i wydatków ww. Funduszu stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
VI. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
Zmian w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonuje się poprzez przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami. Zmniejszeniu o kwotę 40.000,- zł ulega § 2440 "Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych", natomiast zwiększeniu § 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia" o kwotę 20.000,- zł i § 4300 "Zakup usług pozostałych"
o kwotę 20.000,- zł
Powyższe spowodowane zostało koniecznością zastosowania obowiązującej klasyfikacji budżetowej.
Zmieniony plan przychodów i wydatków ww. Funduszu stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
VII. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
Zgodnie z Ustawą o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz zmianie niektórych innych ustaw z dnia 25 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 ) jednostki budżetowe mogą tworzyć rachunki dochodów własnych. Wykaz utworzonych planów przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2005 r. stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały .
VIII. ZAKŁADY BUDŻETOWE
Zmian w planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych dokonuje się na skutek udzielenia dotacji celowej na inwestycję w kwocie 200.000,- zł na termomodernizację internatu przy zakładzie budżetowym pn. Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kruszwicy.
Zmieniony plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.
Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności przepis art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 19"98 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.). Z powołanych przepisów wynika, iż zmiana budżetu powinna być dokonana na takich samych zasadach jak jego uchwalenie.
W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.1.293.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 93KB
  Data dodania: czwartek, 9 czerwca 2005, godz. 11:00
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.2.293.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 256KB
  Data dodania: czwartek, 9 czerwca 2005, godz. 11:00
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.3.293.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 73KB
  Data dodania: czwartek, 9 czerwca 2005, godz. 11:01
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.4.293.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 243KB
  Data dodania: czwartek, 9 czerwca 2005, godz. 11:01
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.5.293.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 62KB
  Data dodania: czwartek, 9 czerwca 2005, godz. 11:02
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.6.293.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 78KB
  Data dodania: czwartek, 9 czerwca 2005, godz. 11:02
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.7.293.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 114KB
  Data dodania: czwartek, 9 czerwca 2005, godz. 11:03
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.8.293.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 76KB
  Data dodania: czwartek, 9 czerwca 2005, godz. 11:03
  Typ MIME: application/pdf