BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 521802

Data: 29 czerwca 2005 r.
Nr uchwały: XXXVI/301/05
Dotyczy: utworzenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy i włączenia jej do Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu.
Uchwała nr XXXVI/301/05
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 czerwca 2005 r.


w sprawie utworzenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy i włączenia jej do Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 5a, art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. "h" i art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.. [1]) i art. 12 pkt 8 lit. "i" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. [2])

uchwala się, co następuje:

§1


1. Utworzyć z dniem 1 września 2005r. 3 - letnią Szkołę Specjalną Przysposabiającą do pracy na podbudowie programowej gimnazjum, o nazwie "Zespół Szkół im. Marka Kotańkiego w Inowrocławiu - Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy".
2. Siedziba Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy mieścić się będzie w Inowrocławiu przy ulicy P'oznańskiej 43 - 45.

§2


Włączyć z dniem 1 września 2005r. Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy do Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu.

§3


Zasady organizacyjne Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy określa Statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§4


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005r. Nr 17, poz. 141.
[2] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. Utworzenie Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy pozwoli na zapewnienie uczniom, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, kontynuowanie nauki i na miarę ich możliwości rozwojowych przygotowanie do aktywnego dorosłego życia. Ukończenie szkoły umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy. Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego dysponuje odpowiednią kadrą o wysokich kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu zawodowym do pracy z dziećmi specjalnej troski jak również bazą materialną do prowadzenia szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 5a w związku z art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późno zm ), które mówią, że szkoła i placówka może być zakładana i prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego, w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej jest to zadanie powiatu, oraz, że organ prowadzący zespół szkół lub placówek albo szkół i placówek może włączyć do zespołu inne szkoły lub placówki. Art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. "h" ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ) pozwala na powołanie szkoły ponadgimnazjalnej, jako trzyletniej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy. W myśl art. 12 pkt 8 lit. "i" ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ) do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.301.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 994KB
  Data dodania: czwartek, 21 lipca 2005, godz. 13:52
  Typ MIME: application/pdf